Skiriamos investicijos skatins mokslinius tyrimus miškų srityje

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) mokslo ir studijų institucijas, vykdančias mokslinę ir mokomąją miškotyros, ekologijos ar aplinkotyros krypčių veiklą, nuo  rugpjūčio 29 d. 8 val. kviečia teikti paraiškas subsidijoms miškų mokslo tiriamiesiems ir eksperimentiniams darbams įgyvendinti.
Šiai priemonei 2023 metams skirta 600 tūkst. eurų valstybės parama. Dotacijos suma vienam miškų mokslo darbui negali viršyti nustatytos maksimalios 100 tūkst. eurų sumos.
„Siekdama plėtoti šiuolaikišką, dinamišką ir konkurencingą miškų sektorių, Aplinkos ministerija teikia didelę reikšmę nuosekliai mokslinių tyrimų plėtrai. Klimato kaita bei su jos pasekmėmis kylantys iššūkiai rodo, kaip svarbu investuoti į šiuolaikiškus mokslinius tyrimus, kurie atliks esminį vaidmenį miškų sektoriaus vystymuisi. Tikimės, kad vykdomi tyrimai atneš naujų idėjų mokslininkams bei kylančių iššūkių sprendimų būdų miškininkystės sektoriui”, – pažymi aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus.
Ši parama skirta taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams, kurie prisidėtų prie  poveikio klimato kaitai švelninimo, atsparumo jos poveikiui stiprinimo,  šalies miškingumo didinimo, padėtų racionaliau naudoti miškus, vystyti pažangią ir artimą gamtai miškininkystę.
Raginame mokslo ir studijų institucijas, atitinkančias veiklos finansavimo sąlygų apraše nurodytus  reikalavimus, inicijuoti ar tęsti miškų mokslo tiriamųjų ir eksperimentinį darbų vykdymą bei teikti paraiškas pagal  Aplinkos ministerijos nustatytas prioritetines 2023 metais miškų mokslo darbų temas.
  • 1. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo potencialo Punios šilo rezervate įvertinimas ir išvadų bei rekomendacijų parengimas;
  • 2. Europinio maumedžio sėklinės miško bazės objektų Lietuvoje genetinės kilmės, įvairovės ir įvaisos rizikos nustatymas pagal DNR žymenis, genetinės įvairovės išsaugojimo rekomendacijų parengimas;
  • 3. Bekočio ąžuolo genetinių išteklių ir plėtros galimybių įvertinimas Trako miško ąžuolo genetiniame draustinyje;
  • 4. Inovatyvios medinės statybos plėtros Lietuvoje galimybių įvertinimas ir pasiūlymų parengimas;
  • 5. Lietuvai pritaikytos miško pedagogikos sistemos sukūrimas ir pasiūlymai įdiegimui;
  • 6. Socialinių, kultūrinių ir dvasinių miško funkcijų klasifikacijos ir jos įdiegimo bei taikymo tvarkos, apimančios be kita ko interesų derinimo tarp miško savininkų ir bendruomenių mechanizmą, parengimas;
  • 7. Beauveria bassiana grybo pritaikymo, paprastosios eglės apsaugai nuo žievėgraužio tipografo, galimybių tyrimas ir taikymo rekomendacijų parengimas;
  • 8. Buko žėlimo po atvejinių miško kirtimų tyrimai ir miškininkavimo bukynuose rekomendacijų parengimas;
  • 9. Dalies miškų atvėrimo nedidelių rekreacinių miško namelių statybai galimybių įvertinimas ir pasiūlymų parengimas.
Paraiškas finansavimui gauti  galima teikti per APVIS  1 mėn. iki rugsėjo 29 d. 16 val. APVA  sprendimu paraiškų teikimo terminas gali būti pratęstas.

Dalintis socialiniuose tinkluose