Svarbi informacija projektų vykdytojams

Pagal 2014-2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką įgyvendinant vandentvarkos projektus, projekto vykdytojams iškyla klausimų susijusių su paslaugų sutarčių vykdymu, užbaigus darbus – galutinių mokėjimo prašymų teikimu ir deklaruotų išlaidų apmokėjimu, projektų viešinimu, pasirašytų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – BLN sutartis) veiklų įgyvendinimo terminų pratęsimu.

 

Neaiškumai atsirado dėl to, kad dar nėra patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas valstybės planavimo projektų priemonei 05.3.2-APVA-R-013. Be to, neatmetama galimybė, kad dalis projektų, jeigu atsilaisvintų 2007-2013 m. programos lėšų, gali būti finansuoti pagal 2007-2013 m. programos nuostatas.

 

Teikiame išaiškinimą šiais klausimais:

 

1. Dėl galutinių mokėjimo prašymų:


Kadangi vadovaujantis „Projektų išlaidų pagrindimo dokumentų rengimo ir tikrinimo 2014-2020 m. programos laikinosios tvarkos aprašo“ II skyriaus 5 p. ir 8 p. nuostatomis galutinis mokėjimas pagal BLN sutartis šiuo metu dar negali būti atliekamas, galutinis mokėjimo prašymas neteikiamas arba pateikus nebus apmokamas sumai, kuri susideda iš administravimo paslaugų sutarties galutinio mokėjimo, taip kaip numatyta paslaugų teikimo sutartyje bei neapmokėtų projekto viešinimo paslaugų. Pagal rangos sutartis pabaigus darbus, apmokėjimai vykdomi įprasta tvarka, pagal pateiktus atliktų darbų aktus.

 

2. Dėl projektų viešinimo:


2.1. dėl informacinių stendų:


Rangos sutartyse pabaigus darbus, kol nėra žinoma – projektas bus finansuojamas 2014-2020 ar 2007-2013 m. programos lėšomis, siūlome šiuos sprendimų būdus:


a) pagal rangos sutarčių kiekių (ar kainų) žiniaraščius informacinių stendų pozicijų kol kas nedeklaruoti apmokėjimui (nepriklausomai nuo to, ar informaciniai stendai yra pastatyti, ar ne);


b) suformuoti sutarties pakeitimo nurodymą, kuriuo būtų atsisakoma informacinių stendų pozicijų, gauti Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimą pakeitimui sumažinant sutarties kainą ir priduoti objektą eksploatacijai.


Informacinius stendus pastatyti, po 2014-2020 ar 2007-2013 m. programos projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, pagal atitinkamos programos informaciniams stendams keliamus reikalavimus.

 

2.2 dėl kitų projekto viešinimo priemonių:


Kadangi ateityje pagal 2014-2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką įgyvendinami projektai bus finansuojami iš 2014-2020 arba 2007-2013 m. finansavimo programos, o BLN sutartyse nurodyta atskira biudžeto eilutė Nr. 6 – „Informavimas apie projektą“ bei tam numatytos išlaidos, todėl projektas viešinamas, kaip numatyta BLN ir paslaugų sutartyse, tačiau Agentūra neapmokės šių išlaidų, kol projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką ir kol nebus pasirašyta 2014-2020 arba 2007-2013 m. programos projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Vėliau, projektą priskyrus prie konkrečios programos, šios projekto viešinimo išlaidos galės būti deklaruojamos apmokėjimui ir bus apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, jeigu atitiks paslaugų sutartyje numatytas viešinimo apimtis ir konkrečiai programai keliamus viešinimo reikalavimus.


Paaiškėjus, kurios (2014-2020 arba 2007-2013 m.) programos lėšomis finansuojamas projektas, projekto vykdytojas turės informuoti rangovus, paslaugų teikėjus informaciniu pranešimu (raštu) apie projekto finansavimo šaltinį (rangos ir paslaugų sutartyse) ir pateikti tai įrodančius dokumentus Agentūrai.

 

3. Dėl paslaugų sutarčių vykdymo:


Atlikus projekto administravimo teikimo paslaugas, tačiau negalint pateikti galutinio mokėjimo prašymo, siūlome projekto vykdytojams šiuos galimus sprendimo būdus:


a) pratęsti paslaugų suteikimo laikotarpį vadovaujantis sutarties nuostatomis, jeigu paslaugų sutartyje yra numatyta pratęsimo galimybė. Tuo atveju, jei paslaugų suteikimo laikotarpio pratęsimo galimybė nėra numatyta pasirašytoje paslaugų sutartyje, dėl sutarties keitimo reikia kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo. Kreipiantis į Viešųjų pirkimų tarnybą rekomenduojame išsamiai nurodyti, kokios aplinkybės lėmė poreikį pratęsti paslaugų suteikimo terminą;


b) sustabdyti paslaugų teikimo sutartį, jei tokia galimybė yra numatyta paslaugų sutartyje;


c) kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo atsisakyti dalies sutartyje numatytų paslaugų (galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo parengimo paslaugų) atitinkama suma mažinant sutarties vertę ir užbaigti administravimo paslaugų sutartį neišmokant sumos už galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo parengimą. Esant būtinybei, už nepanaudotas lėšas projekto vykdytojas galės reikalingas paslaugas įsigyti vykdydamas naują pirkimą, pasirašius 2014-2020 arba 2007-2013 m. programos finansavimo ir administravimo sutartis;


Atkreipiame dėmesį į tai, kad jei bus pratęstas paslaugų suteikimo laikotarpis arba sutartis bus sustabdyta (jei tokia galimybė numatyta sutartyje), ir jeigu sutartyje buvo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas, tai turi būti pratęstas paslaugų sutarčių įvykdymo užtikrinimo (garantijų ir draudimų) galiojimas vadovautis paslaugų sutarties sąlygomis, t.y. sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tokį laikotarpį ir turi būti garantuojama tokia suma, kaip numatyta sutartyje (pvz., jei sutartyje numatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško sutarties įvykdymo, turi būti laikomasi sutartyje numatytų reikalavimų, garantuojama suma gali būti mažinama atsižvelgiant į apmokėtų paslaugų sumą tik tuomet, jei tokia galimybė yra numatyta sutartyje) arba suderinus su Viešųjų pirkimų tarnyba būtų atliktas paslaugų sutarties pakeitimas dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo;

 

4. Dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo:


BLN sutartyse numatyti veiklų įgyvendinimo terminai tęsiami, pakeičiant BLN sutartis, tik tuo atveju, jei iki termino pabaigos nėra užbaigti darbai pagal projekto veiklas ir yra suformuoti rangos sutarčių pakeitimo nurodymai dėl darbų pratęsimo. Kai pilnai neatliktos projekto administravimo ir viešinimo paslaugos (neparengta projekto galutinė ataskaita, galutinis mokėjimo prašymas, pilnai neatliktos viešinimo užduotys ir pan.), projekto veiklų įgyvendinimo terminas netęsiamas, t.y. BLN sutartis nekeičiama, kadangi BLN sutartyse finansavimo pabaiga numatyta iki 2017-09-30.

Dalintis socialiniuose tinkluose