SVARBU: dažniausios klaidos, vykdant saulės elektrinių pirkimus

Informuojame, kad pastaruoju metu tikrinant perkančiųjų organizacijų atliktus saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos pirkimus nustatoma nemažai pažeidimų tiek viešųjų pirkimų procedūrų vykdyme tiek ir nustatant kvalifikacinius reikalavimus rangovams bei įrangos techniniams reikalavimams.
 1. Pažeidimai vykdant viešųjų pirkimų procedūras
 Perkančiosios organizacijos pirkimo objektą saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinių įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai dažnai apibūdina keliais BVPŽ kodais: 45251100 – Elektros jėgainių statybos darbai, 09330000 – Saulės energija, 09332000 – Saulės energijos įranga.
Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi išaiškinimą kaip teisingai parinkti pagrindinį BVPŽ kodą, perkant prekę (liftą) su montavimo darbais:
„Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 7 punktu:
Darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – darbų pirkimo sutartis) – viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, kurios dalykas yra:
1) darbai, susiję su šio įstatymo 1 priede išvardytomis veiklos rūšimis, arba šie darbai ir jų projektavimo paslaugos;
2) statinio (kuris yra statybos ir (arba) inžinerinės veiklos, kaip visumos, rezultatas ir kuris gali savarankiškai atlikti ūkinę ar techninę funkciją) statybos darbai arba šie darbai ir statinio projektavimo paslaugos;
3) statinio statymas bet kokiomis priemonėmis pagal perkančiosios organizacijos, darančios lemiamą poveikį darbo pobūdžiui arba projektui, nustatytus reikalavimus.
Atsižvelgiant į tai ir į aplinkybes, kad prekė (liftas) yra perkama kartu su montavimo darbais, toks pirkimas turėtų būti traktuojamas kaip darbų pirkimas, kadangi liftas savaime (be montavimo) negali atlikti techninės funkcijos.
Jei perkančioji organizacija vykdo darbų pirkimą (VPĮ 2 str. 7 d.), tokiu atveju pagrindinis BVPŽ kodas bus darbų kodas, nepriklausomai nuo to, kieno vertė didesnė (prekių ar darbų).
Jei perkančioji organizacija tik įsigyja liftą, ir tiekėjas tik pristatys, o pati perkančioji organizacija  jį keis ar atskiru pirkimu bus įsigyjama lifto montavimo darbai, tokiu atveju bus laikoma prekių pirkimu.
Kiekvienu atveju dėl pirkimo objekto priskyrimo vienai ar kitai rūšiai sprendžiama pagal konkretaus pirkimo aplinkybes.“
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360004047520-Kaip-teisingai-parinkti-BVPŽ-kodą-perkant-liftą-su-montavimo-darbais
Perkančioji organizacija pakeitusi esmines pirkimo sąlygas pirkimo nenutraukė, o tęsė pirkimo procedūras.
Pažymėtina, kad 2018-01-03 d. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pateikė išaiškinimą dėl pirkimo dokumentų keitimo po jų paskelbimo. http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo
VPT atkreipė dėmesį, kad „<…> kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą“.
Pagal 2018-06-06 d. Viešųjų pirkimų tarnybos  pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-782 “Tarnyba pažymi, kad keičiant esmines pirkimo sąlygas (keičiant reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ar techninę specifikaciją taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime) nepakanka informuoti tik prie Pirkimo prisijungusius tiekėjus, todėl, atlikus esminius pakeitimus pirkimas turi būti nutrauktas ir paskelbtas naujas.
 Pasitaiko atvejų, kada Perkančioji organizacija atsakymą į paklausimą siunčia tik tam konkrečiam klausimą pateikusiam tiekėjui.
Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi aiškinimą, kad „atsakymas siunčiamas ne tik klausimą pateikusiam tiekėjui, bet ir visiems kitiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, o taip pat paskelbiamas  CVP IS prie pirkimo dokumentų viešai (kad galėtų matyti prie pirkimo dar neprisijungę, ar ateityje prisijungsiantys tiekėjai) <…>“
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002340000
Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nenurodo, kada tikrins Sodros duomenis apie tiekėjų įsiskolinimo buvimą/nebuvimą.
Siekiant aiškumo prašome perkančiųjų organizacijų atkreipti į tai dėmesį ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kada bus tikrinami neatlygintinai prieinami Sodros duomenis apie tiekėjų įsiskolinimo buvimą/nebuvimą.
2. Pažeidimai nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, įrangos techninius reikalavimus
Nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams Perkančiosios organizacijos reikalauja ne tos rūšies specialistų atestatų, todėl yra nustatomi gerokai platesni, neproporcingi reikalavimai.

  • Statiniai, atsižvelgiant į jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas aplinkybes, skirstomi į ypatinguosius, neypatinguosius ir nesudėtinguosius.

Dažniausiai  projektų vykdytojai saulės šviesos energijos elektrines stato ant statinių stogų, kurie priskiriami tam tikrai kategorijai – ypatingas/neypatingas/nesudėtingasis.
Atsižvelgiant į tai yra neproporcinga reikalauti tiekėjui turėti specialistą ypatingojo statinio projekto dalies vadovą, jei statinys ant kurio stogo bus statoma saulės šviesos energijos elektrinė priskiriamas neypatingiems statiniams. Todėl  pavyzdžiui, jei statinys ant kurio stogo bus statoma saulės šviesos energijos elektrinė priskiriamas neypatingiems statiniams reikalavimas specialistui irgi turėtų būti  proporcingas t.y. kaip neypatingojo statinio projekto dalies vadovui.

  • Statiniai vadovaujantis statybos reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pagal jų naudojimo paskirtį skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius. Pastatai pagal paskirtį skirstomi į dvi grupes: gyvenamuosius pastatus; negyvenamuosius pastatus. Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui).

Todėl nustatant reikalavimą, specialistui turi būti nurodama reikalaujamo specialisto kvalifikacija statinių grupėje ir pogrupiuose atitinkantį pirkimo objektą.
Jei reikalaujama, kad Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam  suteikta teisė eiti ypatingojo (neypatingojo – jei statinys neypatingas) statinio projekto dalies vadovo pareigas, nurodama statinių grupė: gyvenamieji ar negyvenamieji pastatai (priklausomai nuo statinio klasifikacijos ant kurio stogo bus statoma saulės šviesos energijos elektrinė) nurodomas pogrupis: (priklausomai nuo statinio klasifikacijos ant kurio stogo bus statoma saulės šviesos energijos elektrinė) Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.
Pavyzdžiui:  perkama saulės šviesos energijos elektrinė, kuri bus statoma ant globos namų pastato stogo. Pavyzdžio atveju globos namai – neypatingas statinys, tai reikalavimas  statinio projekto dalies vadovo turėtų būti toks:
Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam  suteikta teisė eiti neypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji pastatai. Pogrupis: gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (globos namai), Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal teisės aktų reikalavimus statinio statybos techninį prižiūrėtoją skiria (samdo) statytojas (užsakovas), o ne saulės fotovoltinės elektrinės rangovai, todėl perkant  saulės šviesos energijos elektrinės darbus nustatomas perteklinis reikalavimas tiekėjams turėti specialistą  –  statybos darbų techninės priežiūros vadovą.
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nustatomi nesivadovaujant Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (toliau – saulės elektrinė) įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų parengtomis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos).
 Pavyzdžiui, Perkančiosios organizacijos pasiūlymų vertinimo kriterijui kainai skiria nepagrįstai mažą – 30 balų koeficientą, fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrams (T1) – 30 balų; inverterių kokybiniams parametrams (T2) – 10 balų; prekės ir darbų garantijai ir techniniam aptarnavimui (T3) – 30 balų.
Perkančiosios organizacijos nepagrindžia, kad tokie nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai sudaro sąlygas išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėse numatyta, kad kiekvieno pasirinkto vertinimo kriterijaus lyginamieji svoriai priklauso nuo pirkimo objekto sudėtingumo (nesudėtingas, vidutinio sudėtingumo, sudėtingas) (Gairių 1 priedas).
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
Gairėse nustatyta, kad tik esant sudėtingam pirkimo objektui kainos kriterijui yra skiriama ne 30, o nuo 40 iki 50 balų.
Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų parengtose rekomendacijose nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas naudojantis formule:
FV naud =K eur / E kwh
Šioje formulėje:
FV naud – saulės elektrinės ekonominis naudingumas;
K eur –  bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM;
E kwh – iš saulės elektrinės per metus numatomas pagaminti elektros kiekis kWh/metus.
Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, kurio FVnaud skaitinė reikšmė bus mažiausia.
https://skelbimai.apva.lt/rekomendacijomis-isigyjant-saules-sviesos-energijos-fotovoltines-elektrines-irangos-projektavimo-ir-irengimo-darbus/
Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nepagrįstai  įtraukia  0/+5W modulių galios paklaidos reikalavimą.
Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje nurodo:
„Modulio nominalios galios paklaida „0/+5W Pateikiama gamintojo specifikacija“.
Perkančiosios organizacijos nepagrindžia, kad toks reikalavimas yra būtinas pirkimo tikslui pasiekti ir nesumažina tiekėjų konkurencijos, nepažeidžia lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principų.
 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, rengiant pirkimo dokumentus, prašome vadovautis Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (toliau – saulės elektrinė) įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų parengtomis rekomendacijomis ir nedėti nepagrįstų papildomų reikalavimų tiekėjams.
Atkreipiame dėmesį, kad Agentūra įvertinusi perkančiųjų organizacijų pirkimus ir nustačiusi neatitikimus, inicijuoja pažeidimo tyrimą, o įvertinus, kad tai turėjo įtakos pirkimo rezultatui gali pritaikyti finansines korekcijas  ir sumažinti išmokamą subsidiją.

Dalintis socialiniuose tinkluose