Svarbu projektų vykdytojams: dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus

1) Neatitikimai, susiję su Tiekėjo pasiūlyme nurodyto statybos darbų vadovo statusu
Pasitaiko atvejų, kada tiekėjų pateiktuose kvalifikaciniuose dokumentuose nurodyta, kad statinio statybos darbų vadovu siūlomas  subrangovo  darbuotojas.
Pažymėtina, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 32.1 p., statinio statybos vadovu turi būti rangovo darbuotojas arba turi pats vykdyti jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį.
2) Neatitikimai, susiję su Tiekėjo, įtraukto į Nepatitikimų tiekėjų sąrašą po pašalinimo pagrindų tikrinimo, vertinimas
Pirkimą laimėjęs tiekėjas buvo įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (https://vpt.lrv.lt/nepatikimi-tiekejai-1) po pašalinimo pagrindų patikrinimo, nors sutartis dar nebuvo nepasirašyta iki tiekėjo įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nurodytas reikalavimas, kad tiekėjas nebūtų įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, tokiu atveju, net ir po laimėtojo paskelbimo pirkimo vykdytojas negali sudaryti sutarties su tiekėju, kuris yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Vadinasi, perkančioji organizacija privalo atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą.
3) Neatitikimai, susiję su kuro ir kitų prekių ir paslaugų pirkimu
Perkančioji organizacija pirko kurą, taip pat pirkimo sąlygose numatė, kad visose degalinėse būtų galimybė įsigyti tam tikras priežiūros priemones bei kiekviename mieste, dėl kurios pirkimo objekto dalies pasiūlymą teikia tiekėjas, turi būti bent viena tiekėjo siūloma degalinė, kurioje yra galimybė naudotis automatinės automobilių plovyklos paslaugomis.
Pažymėtina, kad pagal 2019-09-17  Viešųjų pirkimų tarnybos  pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-1038: „Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos įsigyti prekės ir paslaugos (kuras, automobilių priežiūros priemonės ir priežiūros paslaugos) faktiškai gali būti tiekiamos skirtingų tiekėjų, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo objektą Perkančioji organizacija apjungė nepagrįstai, dirbtinai apribojant konkurenciją ir diskriminuojant tiekėjus”.
Pažymėtina, kad papildomos prekės ir paslaugos, kurios nesusijusios su perkamu objektu, turi būti perkamos atskiru pirkimu.

Dalintis socialiniuose tinkluose