Svarbu projektų vykdytojams: vykdant viešuosius pirkimus būtina viešinti kvazisubtiekėjus

Pasitaiko atvejų, kai tiekėjas pateiktame pasiūlyme nenurodo, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Pirkimo vykdytojui, paprašius pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tiekėjas kartu su kvalifikacijos dokumentais pateikia ir specialistų, kurie nėra įmonės darbuotojai, sąrašą ir nurodo, kad šie specialistai nėra tiekėjo darbuotojai ir bus įdarbinti laimėjus pirkimą. Pažymėtina, kad vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos  2.4 p., tokie specialistai yra laikomi kvazisubtiekėjais. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-916/2020, sprendė, ar pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, taip pat jį aiškinančią teismų praktiką tiekėjas, iš pradžių paraiškoje nenurodęs, kad remsis trečiųjų asmenų pajėgumu reikalaujamai atitikčiai įrodyti, vėliau teikdamas kvalifikacijos duomenis gali teisėtai nurodyti, jog toks kitų subjektų pasitelkimo ryšys vis dėlto egzistuoja.
LAT konstatavo, kad:
Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, kad ieškovė, pateikdama paraišką ir EBVPD, neišviešino ūkio subjektų pasitelkimo fakto, t. y. deklaravo, jog pati savarankiškai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus kvalifikacijai, po paraiškos pateikimo termino pabaigos, nustačius, kad ji neatitinka Pirkimo dokumentuose įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų, darytina išvada, kad ieškovė nebegali nurodyti pasitelkiamų ūkio subjektų, kurie dėl Pirkimo sąlygų taikymo taip pat įgauna iš anksto išviešinamų subtiekėjų statusą, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus<…>“.
Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktame išaiškinime yra nurodoma, kad:
Bet kuriuo atveju šie specialistai turi būti jau teikiant pasiūlymą aiškiai nurodyti pasiūlyme – nurodant juos pasiūlymo formoje, su pasiūlymu pateikiant su jais sudarytų susitarimų kopijas arba kitaip aiškiai juos išviešinant jau pasiūlymo teikimo metu. Kvazisubtiekėjai (t. y. asmenys, kuriuos planuojama įdarbinti) teikiant pasiūlymą turi būti išviešinti, tačiau jie nėra tapatūs subtiekėjams“.
Plačiau: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360007837100
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome pirkimo dokumentuose (pasiūlymų formoje) aiškiai aprašyti, kad tiekėjas turi nurodyti kvazisubtiekėjus. Neišviešinus kvazisubtiekėjų kartu su pasiūlymu, jo pasiūlymas turi būti atmestas.
Taip pat rengiant pirkimo dokumentus, jeigu nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai specialistams, siūlome įtraukti reikalavimą, kad kartu su pasiūlymu pateikiamuose tiekėjų darbuotojų sąrašuose būtų aiškiai nurodoma ar siūlomas specialistas yra tiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas ar ne.

Dalintis socialiniuose tinkluose