Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Skatinti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias įmones atsisakyti taršių technologijų ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, diegiant įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB).

Juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atidarytą sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos.

 

Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. 

Klimato kaitos programa. Skirta 10 mln. Eur.

Šiuo metu aktualių kvietimų nėra

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Monika Ozarinskienė

 El. p. monika.ozarinskiene@skelbimai.apva.lt

 Mob.  8 646 08 462

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.12. punktas) „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ (toliau – Priemonė).
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 10 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
Pareiškėjai/paramos gavėjai
Juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.
Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
Vartojamos sąvokos
Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“) ir kuri yra įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinti galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir yra atsidariusi sąskaitą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) registre (toliau – Sąjungos ŠESD registras).
Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos didelėmis įmonėms, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų:
1) įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų;
2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.
Kitos šioje Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemoje (toliau – Valstybės pagalbos schema) vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 ir Tvarkos apraše įtvirtintas sąvokas.
Remiamas sektorius
Pramonės sektoriai, kurie pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirti C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).
Remiama veikla
Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Reglamento 651/2014 14 straipsnio nuostatomis.
Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Reglamento  Nr. 651/2014 14 straipsnio 7 dalis).
Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:

  1. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
  2. technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Netinkamos investicijos
Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo Tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.
Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas:
– pareiškėjui, jei jis priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai (Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punktas);
– pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus prieš teikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu planuoja nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai prašoma pagalbos, pabaigos;
–  pareiškėjui, kuris nesugrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
Kiti reikalavimai
Įsigyjama įranga, įrenginiai turi būti nauji (nenaudoti), atitikti įprastai tokiai įrangai ir įrenginiams taikomas normas ir standartus.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu pasikeičia paraiškos gavėjo ŠESD leidime nurodytas ūkio subjekto pavadinimas ir (ar) ūkio subjektui priklausanti sąskaita Sąjungos ŠESD registre perleidžiama kitam ūkio subjektui, projekto vykdymas perleidžiamas kitam ūkio subjektui tik gavus rašytinį sutikimą iš APVA. Pareiškėjas privalo informuoti APVA apie planuojamą ŠESD leidimo pakeitimą ar sąskaitos Sąjungos ŠESD registre perleidimą per 10 darbo dienų iki paraiškos pakeisti ŠESD leidimą ir (ar) perleisti sąskaitą Sąjungos ŠESD registre pateikimo.
Finansavimo dydis vienam pareiškėjui
Pagal Reglamento Nr. 651/2014 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. Eur.
Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
Pagalbos sumavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena
Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Reglamento Nr. 651/2014 14 straipsnio nuostatos.
APVA pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną vykdo bei saugo išsamius duomenis ir dokumentus apie suteiktą pagalbą pagal Reglamento Nr. 651/2014 7 ir 12 straipsnio nuostatas.
APVA teisės aktų nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Vadovaujantis Reglamento Nr. 651/2014 9 straipsnio reikalavimais (kai skirta pagalbos suma viršija 500 000 Eur), Aplinkos ministerija skelbia Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje informaciją apie suteiktą valstybės pagalbos sumą.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO VERTINIMO METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA.
Paraiškų vertinimo tvarka
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.
Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo Priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip iki 2020 gruodžio 31 d. 16.00 val.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Pasibaigus šiai Priemonei numatytoms lėšoms, Paraiškų priėmimas bus stabdomas. Iš jų sudaromas pagrindinis sąrašas. Paraiškos, gautos pasibaigus pagrindinio sąrašo sudarymo terminui, nevertinamos. Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 kalendorinių dienų trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

  1. Taršos leidimo (ŠESD, TIPK) kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimas);
  2. Preliminarūs CO2 sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma CO2 įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan.;
  3. Apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais;
  4. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: banko ar kitos kredito įstaigos paskola (pateikiamas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu) arba pareiškėjo nuosavos lėšos (pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą projektui. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, lėšų suma ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti);
  5. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detaliojo plano kvietimą).

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ >>>
 
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje,
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
Kontaktiniai asmenys
Toma Juraitė, el. paštas toma.juraite@skelbimai.apva.lt, tel. 8 607 61 049;
Monika Ozarinskienė, el. paštas monika.ozarinskiene@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 08 462