Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra

Atnaujinus kvietimą nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.10 punktas) „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ (toliau – Priemonė).
Atnaujintame kvietime nebus taikomas aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
Pareiškėjai/paramos gavėjai

  • miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys ūkio subjektai, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys;
  • ūkio subjektai, teikiantys komunalines, komercines ar logistikos paslaugas;
  • ūkio subjektai, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtųjų ar suskystintųjų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai.

Pareiškėjai gali teikti paraiškas projektams, kuriuos įgyvendinus įsigyjamos transporto priemonės naudojančios elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną ar vandenilį kartu su joms reikalingos infrastruktūros sukūrimu ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją.
Vien tik transporto priemonių įsigijimas ar infrastruktūros sukūrimas nėra finansuojamas.
Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 15 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:
1. Elektromobilių greitojo įkrovimo (t. y. elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektrinė galia, perduodama elektromobiliui, yra didesnė kaip 22 kW) viešųjų prieigų įrengimas miestuose ir valstybinės reikšmės keliuose (Valstybinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“), įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
1.1. elektromobilių greitojo įkrovimo viešosios prieigos turi palaikyti Open Charge Point Protocol – OCPP 1.6 komunikacijos protokolą, atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę;
1.2. lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
2. Greitojo pildymo (t. y. kuro bakas užpildomas per 5–15 min. priklausomai nuo talpos) viešos prieigos suskystintų arba suslėgtų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
2.1. Suskystintų gamtinių dujų užpildymo stotelės negali būti diegiamos didžiųjų Lietuvos  miestų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje;
3. Greito pildymo viešos prieigos vandenilio dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
4. Naujų kelių transporto priemonių įsigijimas (transporto priemonės turi atitikti statomos pildymo stotelės kuro rūšį)
4.1. elektros energija varomos kelių transporto priemonės (elektrinės transporto priemonės  CO2 emisija turi būti 0 g/km):
4.1.1. M1 klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti;
4.1.2. N1 klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;
4.1.3. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
4.1.4. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.
4.2. suskystintomis, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, biometanu ar vandenilio dujomis varomos kelių transporto priemonės:
4.2.1. M1 klasės lengvieji automobiliai  keleiviams vežti;
4.2.2. N1 klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;
4.2.3. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
4.2.4. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.
Finansavimo dydis vienam pareiškėjui
Finansavimo dydis vienam pareiškėjui iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų.
Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO VERTINIMO METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA.
CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.
Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.
Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.
Projekto naudingumo kriterijai
1. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Pirmenybė bus teikiama didžiausią aplinkosauginį efektyvumą  vienam išleistam paramos eurui pasiekusiam pareiškėjų projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami pagal formulę:
E=(Ei / Emax)×50.
Kur:
Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur;
Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur.
2. Projektai, kuriuose pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydis kuo didesnis. Pirmenybė bus teikiama didžiausiam pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydžiui. Balai apskaičiuojami pagal formulę:
P= (Pi / Pmax)×30.
Kur:
Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais;
Pmax – visuose projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė.
3. Papildomai 10 balų skiriama, jei pareiškėjas sunaikina senas transporto priemones pakeisdamas jas naujomis (t.y., naujai įsigyjamų transporto priemonių klasė ir kiekis turi atitikti sunaikintų transporto priemonių klasę ir kiekį ).
4. Papildomai 10 balų skiriama, jei pareiškėjas ketina įsigyti sunkiasvores krovinines transporto priemones (N2 ir N3 kategorijos).
Maksimalus galimas balų skaičius – 100.
Papildomi reikalavimai subsidijos lėšomis įsigyjamai įrangai
Transporto priemonės ir degalų pildymo ar elektros energijos įkrovimo įranga privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
1. finansuojamų išlaidų kategorijoms priskiriama įranga ir kelių transporto priemonės privalo būti naujos, neeksploatuotos. Jos negali būti įsigytos iki paraiškos padavimo dienos;
2. finansuojamos kelių transporto priemonės atitinka nors vieną iš išvardintų klasių:
2.1. M1 klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti;
2.2. N1 klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;
2.3. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
2.4. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti;
3. finansuojamos kelių transporto priemonės, nurodytos 2. papunktyje, varomos šiomis kuro rūšimis:
3.1 elektros energija (tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km);
3.2. suskystintosiomis, suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis, biometanu ar vandenilio dujomis varomos kelių transporto priemonės:
3.3. kuro ir energijos rūšių, nurodytų 3.1. ir 3.2. papunkčiuose, kombinacijomis;
4. kelių transporto priemonė keleiviams vežti turi (taikoma tik M2 ir M3 klasės transporto priemonėms):
4.1. atitikti I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių taisyklėje Nr. 107, kuri skelbiama https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (negalima įsigyti III ir B klasės transporto priemonių);
4.2. įrengta bent 1 vieta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga);
4.3. aprūpinta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytais vairuotojo informavimo mygtukais apie išlipimą ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);
4.4. įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4.5. neįgaliųjų su vežimėliais ir (ar) specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas ir (ar) įvažiavimas, išlaipinimas ir (ar) išvažiavimas numatytas per šonines duris;
4.6. keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;
4.7. įrengta vaizdo stebėjimo sistema keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną;
4.8. transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji ir (ar) specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami ir (ar) išlaipinami, turi būti žemagrindė;
4.9. įdiegtas išorinis keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo durų apšvietimas, veikiantis transporto priemonei sustojus ir atidarius duris;
4.10. įdiegtas antialkoholinis variklio užraktas (su alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu blokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį kvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją);
5. alternatyvių degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūra atitinka 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2014/94/ES „Dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo“ nustatytus reikalavimus ir susijusiuose teisės aktuose nustatytus standartus;
6. subsidijos lėšomis finansuojamas elektromobilių greitojo įkrovimo (t. y. elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektrinė galia, perduodama elektromobiliui, yra 22 kW ar didesnė) viešųjų prieigų įrengimas miestuose ir valstybinės reikšmės keliuose (valstybinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas 1999 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“), įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas. Viešosios, ne mažesnės kaip 22 kW galios, elektromobilių įkrovimo prieigos turi atitikti šiuos standartus:
6.1. palaikyti OCPP 1.6 komunikacijos protokolą;
6.2. atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę;
6.3. lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
7. subsidijos lėšomis finansuojamas greitojo pildymo (t. y. kuro bakas užpildomas per 5–15 min. priklausomai nuo talpos) viešos prieigos suskystintųjų arba suslėgtųjų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
8. subsidijos lėšomis finansuojamas greitojo pildymo viešos prieigos vandenilio dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
9. pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti;
10. atsižvelgiant į Reglamento Nr. 651/2014 36 straipsnio 5 dalies nuostatas, transporto priemonių įsigijimo tinkamos išlaidos nustatomos lyginant su panašių, mažiau aplinkai naudingų, transporto priemonių įsigijimo išlaidomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su aplinkos apsauga susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.
Kiti reikalavimai pareiškėjams
1. pareiškėjas privalo eksploatuoti degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūrą, naudoti įsigytas transporto priemones nors 5 m., per kuriuos be Aplinkos projektų valdymo agentūros sutikimo jos negali perleisti / perduoti / parduoti;
2. įrengiama degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūra turi atitikti įsigyjamų transporto priemonių naudojamą degalų ar energijos rūšį;
3. projektas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikoje;
4. projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui;
5. projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą 5 metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus;
6. pareiškėjo įsigytų ir naudojamų transporto priemonių suvartojamų degalų ir (ar) energijos balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis kiekvienais metais 5 metų laikotarpiu turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.:
6.1. degalų balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis gali būti užtikrinama fiziniais degalų įmaišymais ir (ar) tiesioginiu elektros energijos naudojimu arba panaudojant AEI kilmės garantijas, kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 28 ir 29 straipsniuose. Kilmės garantijos turi atitikti naudojamą infrastruktūrą, t. y elektros energijos įkrovimo stotelių atveju gali būti naudojamos elektros energijos kilmės garantijos, o biometano infrastruktūros atveju – biometano kilmės garantijos.;
6.2. degalai iš AEI privalo būti suvartoti, o AEI kilmės garantijos panaudotos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
7. paraiška projekto finansavimui gali būti teikiama jungtinės veiklos pagrindu, jeigu abi šalys pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje aiškiai apibrėžta kiekvienos šalies atsakomybė ir nustatyti abiem šalims taikomi įsipareigojimai. Sutartyje turi būti aiškiai apibrėžta, kuri sutarties šalis bus infrastruktūros savininkas, o kuri – transporto priemonių savininkas. Tuo atveju, jeigu infrastruktūrą eksploatuoja ne savininkas, už infrastruktūros eksploatavimą operatorius moka rinkos kainą, kaip numatyta Reglamento Nr. 651/2014 56 straipsnio 3 dalyje bei taikomos Reglamento Nr. 651/2014 56 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos;
8. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti trečiosioms šalims viešą tiesioginę prieigą naudoti subsidijos lėšomis įrengtą degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūrą numatydamas galimybes už pasinaudojimą infrastruktūra atsiskaityti realiu laiku panaudojant bankinę kortelę arba mobiliąją programą. Už naudojimąsi infrastruktūra mokama rinkos kaina;
9. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad sukurta viešoji degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūra būtų įrengta ir pritaikyta naudotis visų visuomenės grupių atstovams;
10. pareiškėjas įsipareigoja finansuojamomis lėšomis įrengtuose suskystintųjų gamtinių dujų papildymo punktuose ne trumpiau kaip 5 metus naudoti gamtines dujas, tiekiamas tik iš ES šalyse esančios gamtinių dujų infrastruktūros;
11. suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) užpildymo punktai negali būti diegiami didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) centrinėse zonose;
12. įgyvendinęs projektą, pareiškėjas turi pateikti:
12.1. Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275, XII skyriuje nurodytus dokumentus;
12.2. kasmet, penkerių metų laikotarpiu nuo projekto įgyvendinimo pradžios, teikti informaciją apie suvartotų degalų iš AEI kiekius ir tai patvirtinančius dokumentus.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki spalio 1 d. 17.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pateikimas paraiškų priėmimo laikotarpiu vertinimui įtakos neturės.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/  
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
 
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

  1. sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą);
  2. projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų įgyvendinimo galimybių studija, kuri apima projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamos įrangos aprašymą, suvartojamą energijos (kuro) kiekį, pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumai, planuojamos pagaminti energijos, dujų kiekis, planuojamos diegti įrangos technologinės schemos, techninės įrangos įdiegimo galimybės ir pan.);
  3. finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: pareiškėjo nuosavos lėšos, banko ar kitos kredito įstaigos paskola;
  4. pareiškėjo ketinimą įgyvendinti projektą užtikrinančią banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimą ne mažesnei kaip 5 procentų paraiškos (prašomos subsidijos) vertei, kuri negrąžinama, jei pareiškėjas atsisako įgyvendinti projektą (t.y., po paraiškos pateikimo arba atsisako sudaryti finansavimo sutartį po sprendimo skirtį subsidiją. Banko garantijos arba draudimo kompanijos laidavimo galiojimo terminas iki finansavimo su APVA sutarties pasirašymo dienos);
  5. įsigyjant keleiviams vežti skirtas transporto priemones – kopiją licencijos, kuria suteikiama teisė verstis keleivių vežimo veikla;
  6. siekiant įvertinti įsigyjamų transporto priemonių, varomų 6.3 punkte nurodytomis kuro rūšimis, tinkamas išlaidas, pateikiami įprastiniu kuru varomų transporto priemonių, kurios būtų įsigyjamos, jeigu nebūtų taikoma ši valstybės pagalbos schema, įsigijimo komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kainininkus ar kt.;
  7. pagrįstas planuojamas veiklos pelno prognozes, pagal kurias galima būtų nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklos pelno skirtumą atsižvelgiant į Reglamento Nr. 651/2014 56 straipsnio 6 dalies nuostatą.

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-397 „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ >>>.
 
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
Kontaktiniai asmenys:
Olegas Sviridovas 8 667 62158; el. paštas: olegas.sviridovas@skelbimai.apva.lt
 

Dalintis socialiniuose tinkluose