Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą

Didinti klimato kaitos politikos įgyvendinimo veiksmingumą skatinant aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų visuomeninių interesų klimato kaitos srityje gynimą, siekiant įtraukti visuomenę formuojant politiką, darant poveikį teisėkūrai, didinti politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų atskaitingumą, teisėkūros procesų skaidrumą.

Pareiškėju gali būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO), kuri registruota Juridinių asmenų registre su NVO žyma ir vykdanti veiklą aplinkosaugos srityje. Pareiškėjas negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu vykdo ūkinę veiklą, negali pagal Tvarkos aprašo projektą skirtų paramos lėšų naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.

Pareiškėjas gali pasitelkti kitas NVO kaip projekto partnerius. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dalyvauti konkurse.

Siekiančios daryti moksliniais įrodymais ir (ar) gerąja praktika paremtą poveikį teisėkūrai, advokaciją papildančios veiklos, atitinkančios Finansavimo tikslą. Remtini tik projektai, kurie gali daryti poveikį teisėkūrai, susijusiai su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu žemės ūkio, transporto ir pramonės sektoriuose.

Klimato kaitos programa ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonė Nr. 02-001-06-04-02

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas. 

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas vykdomas per 20 darbo dienų. 

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

 Egidijus Petraitis 

 El. p. egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt

 Mob. 8 659 76 105