Kraštovaizdžio apsauga

Pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Savivaldybių administracijos, galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos; pagal šio Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą galimi pareiškėjai – Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Tauragės, Klaipėdos ir Vilniaus regionams priklausančios savivaldybių administracijos, galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos.  

  • Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose.
  • Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose.
  • Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose.
  • Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (kaip apibrėžta šio Aprašo 4 punkte) likvidavimas.
  • Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (Sanglaudos fondas)

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/krastovaizdzio-apsauga

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

Tel. 8 678 83 841

El. paštas saulius.vasiliauskas@skelbimai.apva.lt

Diana Gelžinė

Tel. 8 675 23 739

El. paštas diana.gelzine@skelbimai.apva.lt