LIFE integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, LIFE IP EnerLIT

Nr. LIFE20 IPC/LT/000002

Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su 14 skirtingų Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių, regioninių bei nevyriausybinių organizacijų įgyvendina LIFE programos integruotąjį projektą „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, LIFE IP EnerLIT, kuris siekia paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje:

 • katalizuojant procesus;
 • įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
 • kuriant strateginius pajėgumus;
 • integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.

 

TIKSLAI: 

Kuriame efektyviai energiją vartojančią šalį, veikdami šiose srityse:

 • Nacionalinių ir regioninių pajėgumų stiprinimas
 • Tvarūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
 • Efektyvus ir klimatui draugiškas mobilumas
 • Žalia ir energiją tausojanti pramonė
 • Žalieji viešieji pirkimai

 

PROJEKTO TRUKMĖ: 

9 metai (2021.10.01 – 2030.12.31)

LAUKIAMI REZULTATAI:

Iki 2030 metų pasieksime:

 • Sutaupyta 27 TWh energijos;
 • 30 proc. mažesni šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai (palyginti su 2005 m.);
 • 240.000 įmonių / asmenų pakeitė savo elgseną, pasirinkdami klimatui draugiškus sprendimus.

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šio projekto koordinuojantysis partneris bei yra atsakinga už visapusišką projekto įgyvendinimą ir veiklų priežiūrą, o taip pat koordinuoja kompetencijų ugdymo programos parengimą ir įgyvendinimą, organizuoja mokymų veiklas projekto partneriams ir socialiniams partneriams, palaiko ryšius su kitų šalių ir programų projektais, rūpinasi gerosios patirties pasidalinimo renginių organizavimu bei suinteresuotųjų šalių įtraukimu. Aplinkos projektų valdymo agentūra taip pat pagal savo kompetenciją koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimą, rūpinasi proceso optimizavimu, dalyvauja visuomenės informavimo ir veiklų viešinimo kampanijose, teikia paramą trečiosioms šalims, įgyvendinančioms novatoriškus sprendimus, skirtus formuoti aplinkai draugiškesnius gyventojų įpročius.

Minėtos veiklos apima šiuos veiksmus:

 • Projekto valdymas ir administravimas
 • Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida
 • Projekto pilotinių/parodomųjų veiksmų rezultatų sklaida
 • Nacionalinių ir regioninių institucijų personalo kompetencijų valdymas
 • Tinklaveika su kitais LIFE ir ne LIFE projektais, patirties keitimasis ir perdavimas
 • Socio-ekonominio poveikio įvertinimas
 • Finansinis auditas
 • Veiksmų planas po LIFE projekto pabaigos

Be šių pagrindinių veiklos krypčių Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal savo kompetenciją dalyvauja ir kitose numatytose projekto veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai.

Projekto finansavimas – bendra projekto vertė yra 11.046.098 Eurų. Didžiąją dalį lėšų sudaro ES programos LIFE parama (6.627.658 Eur), likusi suma skirta iš valstybės biudžeto lėšų.

Kiti projekto partneriai – Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos energetikos agentūra, Lietuvos energetikos institutas, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lazdijų rajono savivaldybė, Punsko valsčius (Lenkija), Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos technologijų ir meno centras.

Informaciją apie projektą ir jo vykdymo eigą galite rasti tinklalapyje:  https://klimatokaita.lt/