LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, LIFE IP PAF Naturalit, Nr. LIFE16 IPE/LT/016

Projekto trukmė: 10 metų (2018.01.01 – 2027.12.31)

Projekto partneriai:

 • Koordinuojantysis partneris LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 • LR aplinkos ministerija
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
 • LR žemės ūkio ministerija
 • Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko administracija
 • Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato administracija
 • Žemaitijos nacionalinio parko administracija
 • VšĮ Baltijos aplinkos forumas
 • Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
 • Valstybinių miškų urėdija
 • Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Projekto tikslai:

 • Nustatyti apsaugos tikslus „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
 • Didinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
 • Užtikrinti gamtos apsaugos priemonių integravimą ir įgyvendinimą kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo srityse.
 • Stiprinti institucijų gebėjimus saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas.

 

Laukiami rezultatai:

 • „Natura 2000“ tinklas Lietuvoje bus pilnai suformuotas. Žinių spragos pašalintos atlikus reikiamus tyrimus, įsteigtos naujos ir peržiūrėtos esamos saugomos teritorijos.
 • Nacionaliniu ir vietiniu lygiu bus susitarta dėl „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų, paremtų SMART principu ir nacionaliniu lygiu nustatytais rūšių ir buveinių palankios apsaugos būklės kriterijais.
 • Visose „Natura 2000“ tinklui priklausančiose teritorijose bus taikomos reikiamos apsaugos priemonės; esant poreikiui, parengti gamtotvarkos planai ar kiti planavimo dokumentai, sudarantys sąlygas išlikti palankiai rūšių ir buveinių būklei.
 • Atsakingosiose institucijoje bus užtikrintas tinkamas „Natura 2000“ tinklo valdymo gebėjimų lygis, įskaitant sistemingą rūšių ir buveinių apsaugos būklės priežiūrą.
 • Miškų ūkinės veiklos planavimas visiškai apims biologinės įvairovės ir „Natura 2000“ tinklo apsaugos aspektus, kurie taps standartine miškotvarkos planavimo proceso dalimi.
 • Bus parengtos ir į nacionalinį Žemės ūkio strateginį planą integruotos specifinės ir inovatyvios – į rezultatą orientuotos – biologinės įvairovės saugojimo agrarinės aplinkosaugos priemonės.
 • Daugialypė socialinė-ekonominė „Natura 2000“ tinklo nauda bus pripažinta ir vertinama vietos bendruomenių, į ją bus atsižvelgiama priimant viešojo administravimo sprendimus.

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šio projekto koordinuojantysis partneris ir yra atsakinga už visapusišką projekto įgyvendinimą bei veiklų priežiūrą. Taip pat koordinuoja gebėjimų stiprinimo veiklų įgyvendinimą, organizuoja tarptautinius vizitus ir dalyvauja gerosios patirties pasidalinimo renginiuose. APVA organizuoja teminius renginius ir konferencijas projekto partneriams ir socialiniams partneriams, rūpinasi visuomenės informavimu ir veiklų viešinimu.

Projekto finansavimas:

Bendra projekto vertė – 17 mln. Eur. 60 proc. lėšų sudaro ES programos LIFE programos parama (10,2 mln. Eur), kiti 40 proc. skirti iš valstybės biudžeto lėšų.

 

Daugiau informacijos apie projektą ir vykdomas veiklas rasite interneto svetainėje  naturalit.lt.

 Taip pat kviečiame užsiprenumeruoti  Naturalit Youtube kanalą bei sekti mus Facebook puslapyje  „Natura 2000 vertybės“.