PASTATŲ RENOVACIJOS SKAITMENIZAVIMAS

 Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-29 iki 2025-09-31

Projekto tikslas – daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo, įgyvendinimo ir valstybės paramos teikimo administravimo bei įgyvendintų projektų stebėsenos procesų skaitmenizavimas padėsiantis paspartinti daugiabučių namų renovacijos procesą ir sumažinsiantis administracinę naštą procesuose dalyvaujančioms šalims

 Projektu sprendžiamos problemos:

Lietuvoje pastatai suvartoja apie 40 proc. pirminės energijos ir yra vienas iš didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą ir aplinkos taršos šaltinių. Didžioji dalis (63 proc.) šios energijos suvartojama gyvenamosios paskirties (34 proc. – individualūs gyvenamieji namai, 29 proc. – daugiabučiai) pastatuose. 75 proc. pastatų pastatyta iki 1992 m., kuomet pastatams nebuvo keliami energinio naudingumo reikalavimai, šie pastatai neatitinka šiuolaikinių standartų ir reikalavimų, jie priskiriami žemesnei nei C energinio naudingumo klasei. Neefektyviai naudojami energetiniai resursai lemia didelę priklausomybę nuo energijos išteklių importo ir importuojamų energijos išteklių kainų šuolių.

        Laikotarpyje iki 2030 m., kurį apima pažangos priemonė “Skatinti pastatų renovaciją”, numatyta siekti, kad būtų renovuota daugiau nei 9000 daugiabučių pastatų.

Šiuo metu daugiabučių renovacijos procesas vyksta ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Iš viso nuo 2005 m. iki 2022 m. balandžio mėn. įgyvendinta 3.854 daugiabučių namų renovacijos projektų, kas sudaro tik apie 10 procentų nuo bendro renovuotinų namų skaičiaus. Tarp vienų iš įvardytų  spręstinų problemų priežasčių, kurios lemia nepakankamą pastatų renovacijos spartą ir apimtis, nurodytas nepakankamai optimizuotas pastatų energinio efektyvumo didinimo planavimo ir įgyvendinimo procesas, įvardinant, kad nėra informatyvių, patogių ir sąveikių skaitmenizuotų pastatų renovacijos administravimo instrumentų, kurie leistų paspartinti ir pagerinti planavimą bei administravimą, didinti investicijų panaudojimo efektyvumą, užtikrinti patikimą stebėseną.

         Aukščiau įvardytai problemai spręsti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės “Naujos kartos Lietuva” plane numatyta reforma „Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka“, apimanti šias investicines veiklas – suskurti skaitmenines priemones, viena iš kurių  skirtą investiciniams projektams, tipinėms techninėms projektavimo ir rangos darbų pirkimo specifikacijoms rengti, žalioms ir inovatyvioms energijos vartojimo efektyvumo priemonėms renovuojamuose pastatuose planuoti bei antrą priemonę – pastatų renovacijos projektų administravimo informacinę sistemą. Sukūrus skaitmeninimo priemones bus pasiektos šios naudos – investicijų planų (toliau – IP) rengimo procesų supaprastinimas, paslaugų naudotojo (būstų renovacijos projektų administratoriai, investicijų planų rengėjai) vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sutrumpinimas, padidėjęs duomenų vientisumas, padidėjęs duomenų privatumas, reiškiantis IS pajėgumą neleisti prie duomenų prieiti teisės jais disponuoti neturintiems asmenims. Viso skaitmenizavimo priemonių kūrimo etapu ir po jo, bus užtikrintas nuolatinis sistemų naudotojų (išorinių ir vidinių ) konsultavimas.

         Pastatų renovacijos planavimo ir renovacijos projektų administravimo informacinės sistemos bus realizuotos kaip 2 moduliai, LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) valdomoje Aplinkos projektų valdymo informacine sistemoje (toliau – APVIS), kuri yra įteisinta, funkcionuojanti. Planavimo priemonių modulis yra betarpiškai susijęs su projektų administravimu, tad turi būti realizuotas vienoje informacinėje sistemoje. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas projektų planavimui skirtas skaitmeninis įrankis, kuriuo naudojantis bus patogu konkrečiam renovuojamam daugiabučiui parinkti priimtiniausias ekologiškas ir inovatyviausias energijos vartojimo efektyvumo priemones, kurios toliau bus naudojamos rengiant Investicijų planus, surinkta informacija naudojama techninių specifikacijų projektavimui ir darbų pirkimams rengimui, kiekių žiniaraščių, reikalingų pirkimų dokumentams, sudarymui.

         Daugiabučių renovacijos projektų administravimui reikalingas modernizavimo įrankis (APVIS modulis) bus skirtas projektų paraiškų teikimui, sutarčių parengimui, mokėjimo prašymų teikimui, pirkimų tikrinimui, ataskaitų apie patikros vietoje rezultatus formavimui. Sistemoje sukaupti renovacijos proceso stebėsenai ir planavimui reikalingi duomenys bus pateikiami išorės organizacijoms bei institucijoms.

        Kuriami skaitmenizuoti įrankiai turės automatines sąsajas su reikalingomis išorės informacinėmis sistemomis, tokiomis kaip VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registrai, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras (Kotis) ir kt. Detalus integracijos poreikis bus išsiaiškintas ir realizuotas sistemos modelių projektavimo etape.

Sukurtas skaitmenizuotas įrankis turės galimybę automatiškai pateikti sistemoje kaupiamus duomenis kuriamai Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinei sistemai (INVESTIS), bei renovacijos skatinimui Agentūros naudojamam Lietuvos renovacijos žemėlapiui (https://renomap.apva.lt). Projekto įgyvendinimo metu atsiradus naujų poreikių pateikti informaciją kitoms išorinėms sistemoms, jie bus realizuoti projekto apimtyje.