ES fondų 2014-2020 m. investicijos

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins vieną veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti 6.709 mlrd. Eur. Prioritetas skiriamas mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, konkurencingumo didinimui, energetiniam efektyvumui bei atsinaujinančiai energetikai, užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

2014–2020 m. laikotarpyje aplinkosaugos sektoriuje bus siekiama:

  • Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius;
  • Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyviųatliekų saugojimą;
  • Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę;
  • Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą;
  • Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenėsinformuotumą apie juos supančią aplinką;
  • Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę;
  • Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai iraplinkai taršos lygį.

es-duomenys

Paskutinio atnaujinimo data – 2022-08-25