ES ATLPS atitiktis: 2021-2030 M.

Kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 diena žymi prasidedantį ŠESD stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo laikotarpį, kitaip dar žinomą kaip ES ATLPS „atitikties ciklą“, kurio metu ES ATLPS dalyvaujantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai turi turėti patvirtintą metinių išmetamųjų teršalų stebėsenos ir ataskaitų teikimo planą. Šis planas taip pat yra leidimo, reikalingo eksploatuoti stacionarius įrenginius, dalis. Šiuo laikotarpiu veiklos vykdytojams ir orlaivių naudotojams taipogi taikoma pareiga parengti atsiskaitymui už taršą skirtą dokumentaciją ir iki nustatytų terminų Sąjungos registre atlikti privalomus emisijų deklaravimo ir ATL grąžinimo (atsisakymo) veiksmus.

Taisyklės, susijusios su atitikties ciklu, išdėstytos dviejuose pagrindiniuose reglamentuose:

Veiklos vykdytojai, kuriems yra išduotas leidimas išmesti ŠESD ir 2021–2030 m. ES ATLPS laikotarpiu skirta nemokamų ATL, kasmet iki vasario 10 d. privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą kartu su tikrintojo (nepriklausomo vertintojo) patikros ataskaita.

Aplinkos ministerija (AM), įvertinusi AAA pateiktus suvestinius duomenis apie kiekvieno veiklos vykdytojo įrenginio technologinės proceso dalies veiklos lygį ir kitą Tvarkos aprašo 61 punkte nurodytą informaciją, iki vasario 25 d. turi raštu informuoti Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) apie būtinus atlikti veiksmus Sąjungos registre.

Aplinkos ministerija (AM), įvertinusi AAA pateiktus suvestinius duomenis apie kiekvieno veiklos vykdytojo įrenginio technologinės proceso dalies veiklos lygį ir kitą Tvarkos aprašo 61 punkte nurodytą informaciją, iki vasario 25 d. turi raštu informuoti Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) apie būtinus atlikti veiksmus Sąjungos registre.

  • 4-asis ES ATLPS laikotarpis: Nacionalinė ATL paskirstymo 2021-2025 m. lentelė
  • 3-asis ES ATLPS laikotarpis: Nacionalinė ATL paskirstymo 2013-2020 m. lentelė
  • 3-asis ES ATLPS laikotarpis: Nacionalinė ATL paskirstymo 2013-2016 m. lentelė

Veiklos vykdytojai, turėdami parengtas ŠESD kiekio ataskaitas ir tikrintojo patikros pažymas, kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo 31 d. turi įvesti praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekio duomenis Sąjungos registre, o jų paskirtas tikrintojas patikrinti ir reikiamoje Sąjungos registro vietoje patvirtinti, kad sąskaitų turėtojų įvestas išmetamųjų ŠESD kiekis yra teisingas.

Pareiga iki kovo 31 d. Sąjungos registre užregistruoti tikrintojo patvirtintą X metų išmetamųjų ŠESD kiekį taipogi taikoma kiekvienam orlaivių naudotojui, kuris, vykdydamas aviacijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklų sąrašą, atlieka skrydžius iš ES valstybės narės teritorijoje esančio aerodromo ir (ar) atvyksta į tokį aerodromą iš ne ES valstybės narės.

Veiklos vykdytojo ir orlaivių naudotojo sąskaitų turėtojai, turėdami Sąjungos registre tikrintojo patvirtintus išmetamųjų ŠESD kiekius, kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. privalo atsisakyti (grąžinti) už praėjusius kalendoriniu metus tokį kiekį ATL, kokie buvo jų faktiniai tų metų ŠESD išmetimai – 1 ATL už 1 toną CO2 ekvivalento.

Daugiau apie ATL atsakymo sandorio vykdymą Žr. ATL atsisakymas

Įvertindama duomenis apie Sąjungos registre užregistruotą X metų išmetamųjų ŠESD kiekį ir atsisakytą ATL skaičių, Sąjungos registro sistema automatiškai nustatyto veiklos vykdytojo ir orlaivių naudotojo sąskaitos atitikties vertę. Priklausomai nuo situacijos, atitikties vertės simbolis (A, B, C, D, E, X) parodo įrenginio ar orlaivių naudotojo atsiskaitymo įvykdymo statusą.

Žr. „Atitikties simbolis ir jo reikšmė“ aiškinamąją lentelę

Su atitikties įvykdymu susiję Sąjungos registro duomenys kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d. yra paviešinami ESSŽ viešoje interneto svetainėje.

Tik jei atsisakytas ATL kiekis yra lygus patikrintų emisijų kiekiui bus gautas teigiamas atitikties įvertinimas – „A“.

 Naudingos nuorodos: