Informacija (15/CMP.1)

Remiantis   Jungtinių Tautų Šalių konferencijos sprendimu 13/CMP.1, 44-47 punktais, kiekvienas ŠESD registras nekonfidencialią informaciją skelbia viešai:

45 punktas. Informacija apie Lietuvai priklausančioje Sąjungos registro dalyje esančias atidarytas sąskaitas ir su jomis susijusius įrenginius. Su informacija galite susipažinti paspaudę  čia

KP sąskaitos

46 punktas. Lietuvai priklausančioje Sąjungos registro dalyje užregistruoti šie BĮ projektai:

 
BĮ projekto pavadinimasNuoroda
Rūdaičių vėjo jėgainių parkas oficiali JTBKKK informacija čia
Benaičių vėjo jėgainių parkas oficiali JTBKKK informacija čia
AB „Achema“ N2O mažinimas GP oficiali JTBKKK informacija čia
Sudėnų ir Lendimų vėjo elektrinių parkas oficiali JTBKKK informacija čia
Lapių sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai oficiali JTBKKK informacija čia
AB „Achema“ N2O mažinimas UKL-7 oficiali JTBKKK informacija čia
Liepynės vėjo jėgainių parkas oficiali JTBKKK informacija čia
 

47 punktas. Informacija apie Nustatytąją normą, sąskaitose laikomus ATL ir kitus Kioto vienetus, taip pat apie atliktus taršos vienetų pervedimo, panaikinimo ir kitus sandorius skelbiama kasmetinėje Standartizuotoje elektroninėje  ataskaitoje (anglų k. Standard electronic format (SEF)):

2021(CP1), 2021(CP2) 2022(CP1) 2022(CP2) 2023(CP1) 2023(CP2)

2008-2012 m. Lietuvos įsipareigojimų laikotarpio informacija

48 punktas. Informacija apie juridinius asmenis, kuriems yra suteiktas leidimas sąskaitose laikyti Kioto vienetus (TMV, PTMV, NNV ir/arba TŠV), prieinama  čia.

Informacija apie patvirtintą išmetamųjų ŠESD kiekį ir grąžintą ATL ir Kioto vienetų kiekį pateikiama pamečiui pagal atitinkamus ES ATLPS laikotarpius:

KONFIDENCIALUMAS

Laikantis Komisijos reglamento (ES)  389/2013 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr.  2019/1122 numatytų reikalavimų, visa ESSŽ ir Lietuvai priklausančioje Sąjungos registro dalyje laikoma informacija, įskaitant visose sąskaitose laikomus vienetus, visus atliktus sandorius ir turimų arba su sandoriu susijusių ATL unikalius identifikavimo kodus laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisės aktais arba nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama teisėtų tikslų ir kurios yra suderinamos su minėtu reglamentu bei yra proporcingos, reikalaujama kitaip.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (anglų k. General Data Protection Regulation (GDPR)) yra Europos Sąjungos teisės aktas, pakeičiantis Direktyvą 95/46/EB ir nustatantis naują asmens duomenų apsaugos ir mainų sistemą. Šio naujojo reglamento pagrindas yra piliečių asmens duomenų apsauga ir skaidrus tokių duomenų tvarkymas.

 Ką svarbu žinoti apie saugomus asmens duomenis Sąjungos registre?

Asmens duomenys, kaip juos apibrėžia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas saugomi penkerius metus po to, kai fizinis asmuo yra išregistruojamas (pašalinimas) iš Sąjungos registro. Po penkerių metų šie duomenys tampa prieinami tik Sąjungos registro vyriausiajam administratoriui ir gali būti naudojami tik ikiteisminio tyrimo tikslais. Pasibaigus šiam pratęstam laikotarpiui, asmens duomenys pašalinami iš Sąjungos registro.

Pasibaigus penkerių metų saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys bus visiškai anonimizuoti, o ESSŽ viešoje interneto svetainėje bus patalpintas atitinkamas įrašas apie tai.

Sąskaitos turėtojas, nusprendęs viešinti savo telefono numerį ir el. pašto adresą, pateikia Aplinkos projektų valdymo agentūrai oficialų prašymą  (forma) ir jo duomenys paskelbiami ESSŽ viešoje interneto svetainėje.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip Aplinkos projektų valdymo agentūra tvarko Sąjungos registro naudotojų duomenis, prieinama  čia.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentus šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.