Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais

Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais.

Skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius).

 • Elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas.
 • Darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu.

Klimato kaitos programa.

Pažiūrėkite šios priemonės kvietimus

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Apva kontaktai

Tel. 8 614 99 699

VERT kontaktai

Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt

LR Energetikos ministerijos kontaktai

Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt

Nuo 2021 m. kovo 31 d. skirstomųjų tinklų operatoriai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai
Skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius).
Valstybės paramos suma
2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatoriaus projektų finansavimui ir Priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10.000.000,00 Eur valstybės paramos.
Skirstomųjų tinklų operatoriaus tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 2. darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

 1. skirstomųjų tinklų operatorius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos ar gamtinių dujų skirstymo poreikiams tenkinti;
 2. skirstomųjų tinklų operatorius privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamasis Aprašo 2 priede nustatyta tvarka;
 3. išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai skirstomųjų tinklų operatorius patiria išlaidas jau apskaičiuodamas detalias sąmatas, pateikdamas užsakymus atitinkamoms prekėms, kurios bus reikalingos projekto įgyvendinimui, iki 2021 m. lapkričio 30 d. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų gamtinių dujų tinklų įvadų.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 24 val. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.
Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA.
Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“, rasite ČIA.
Skirstomųjų tinklų operatorius su paraiška teikia šiuos dokumentus (jeigu teikiamos atskiros paraiškos skirtingoms remiamoms veiklos viename daugiabutyje name, dokumentai teikiami vieną kartą vienam daugiabučiui):

 1. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos projektavimo sąmatą atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar daugiabučių namų grupei, nurodant konkrečius daugiabučius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 1 eilutėje numatytai veiklai);
 2. skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos rangos darbų (jeigu buvo reikalinga) sąmatą, atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar namų grupei, nurodant konkrečius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 2 eilutėje numatytai veiklai);
 3. dokumentus, įrodančius projekto sąmatos pagrįstumą (viešųjų pirkimų sutartis, projektinės sąmatos, arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir panašiai). Tuo atveju, jeigu darbų atlikimo įkainiai yra reguliuojami ir (ar) patvirtinti teisės aktais, vietoje pagrindžiančių dokumentų galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;
 4. atitiktį Aprašo 16.1 papunktyje nurodytam bendrajam reikalavimui įrodančių dokumentų (VERT nutarimų, kuriais išduotos gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos skirstymo veiklos licencijos atitinkamoje teritorijoje ir atitinkamų licencijų) nuorašą arba kopiją;
 5. skirstomųjų tinklų operatoriaus prisiimamų įsipareigojimų deklaracija;
 6. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma tik pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai).

Mokėjimo prašymai
Skirstomojo tinklo operatorius Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d.
Pagrindiniai teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-15 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“.

 
Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
APVA kontaktai:
Esant klausimams, prašome kreiptis el. p. sndbalionai@skelbimai.apva.lt.
Lina Čepienė – mob. tel. 8 602 83 770;
Romuald Grabštunovič – mob. tel. 8 602 87 322;
Agnė Markauskienė – mob. tel. 8 602 84 951;
Mindaugas Gustas – mob. tel. 8 678 83 690.
 
VERT kontaktai:
​Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.
 
LR Energetikos ministerijos kontaktai:
Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.