Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės)
Žemų ar žemų-vidutinių pajamų (bendrasis nacionalinis produktas (BNP) vienam gyventojui iki 4,045 USD) besivystanti(-čios) valstybė (-s) pagal Pasaulio banko klasifikaciją, patenkanti(-čios) į Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto oficialios paramos vystymuisi šalių sąrašą arba Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalys. Galimų valstybių partnerių sąrašas pateikiamas žemiau:
Europa ir Centrinė Azija: Armėnija, Gruzija (Sakartvelas), Kirgizija, Moldova, Uzbekistanas;
Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika: Egiptas, Marokas, Tunisas;
Lotynų Amerika ir Karibų salos: Haitis;
Rytų ir Pietų Azija, Ramusis vandenynas: Bangladešas, Butanas, Filipinai, Indija, Kambodža, Kiribatis, Laosas, Mikronezija, Mongolija, Nepalas, Pakistanas, Papua Naujoji Gvinėja, Rytų Timoras, Saliamono salos, Vanuatu, Vietnamas;
Subsacharos Afrika: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Eritrėja, Etiopija, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja Bisau, Kamerūnas, Kenija, Komorai, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mozambikas, Nigeris, Nigerija, Pietų Sudanas, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys.
Bendradarbiavimo sritis (-ys)
Klimato kaitos švelninimas, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą šiose ar kitose aktualiose srityse:

 • energijos gamyba (pvz., saulės jėgainės, vėjo jėgainės, biokuro katilai, biometano gamyba);
 • pastatai (pvz.,  pastatų renovacija (modernizacija), efektyvesnis apšvietimas);
 • transportas (pvz., netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimas );
 • žemės ūkis ir miškai (pvz., žemės įdirbimo metodai, miškų atkūrimas ir įveisimas);
 • atliekų tvarkymas (pvz., atliekų perdirbimas).

Projekto pobūdis turi atitikti besivystančios šalies identifikuotus technologijų poreikius.
Besivystančių šalių poreikių apibūdinimus ar (ir) siūlomus įgyvendinti projektus galima rasti:

Bendra kvietimui skirta lėšų suma 2 000 000 Eur
Maksimali galima paramos suma vienam projektui iki  500 000 Eur
Nuosavas finansinis indėlis 
Klimato kaitos švelninimo projektams (išmetamųjų ŠESD kiekio sumažinimui) – ne mažiau kaip 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
Projekto tikslas 
Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį.
Projekto uždaviniai

 1. Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones.
 2. Perduoti gerąją Lietuvos patirtį ir paskatinti inovatyvių, mažinančių ŠESD kiekį technologijų plėtrą besivystančioje šalyje.
 3. Didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą ir būdus ją mažinti.

Pareiškėjai
Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą toje srityje, kurioje planuoja perduoti gerąją patirtį.
Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje
Juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę – komercinę veiklą (t. y. civilinės teisės subjekto prekių ir (ar) paslaugų gamyba bei jų realizacija, siekiant pelno) vykdančius subjektus.
Tinkamos finansuoti išlaidos
Nustatytos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278, 66 punkte ir atitinkančios ekonomiškumo principą, neviršijančios vidutinių rinkos kainų.
Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė
*Ne daugiau kaip 24 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios.
*Esant karantinui ar ekstremaliajai situacijai projekto įgyvendinimo terminą APVA gali būti pratęsti 1 kartą, bet ne ilgiau kaip iki 6 mėn.
Privalumai
Papildomi Komisijos vertinimo balai (maks. 11) skiriami:

 • 4 balai, jei valstybė – partnerė yra Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalis, pasirašiusi asociacijos susitarimą (Armėnija, Gruzija (Sakartvelas), Moldova);
 • 7 balai, jei diegiama technologija ar taikomas sprendinys, gaminys sukurti ir (ar) pagaminti Lietuvoje (turi sudaryti didžiąją projekto vertę).

Kita papildoma informacija
Jei esama, nurodomi papildomi projekto paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią projekto koncepciją, vertinimo kriterijai ar kita paraiškų teikėjams svarbi informacija.

Projekto paraiškos forma ir privalomi pateikti dokumentai
Paraiškos forma (pildymui)
Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. Dokumentas, patvirtinantis projekto vykdytojo juridinį statusą;
 2. Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas);
 3. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas;
 4. Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis arba projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą;
 5. Projekto koordinatoriaus (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu toks yra) gyvenimo aprašymas (-ai);
 6. Projekto ekspertų (jeigu numatyti) gyvenimo aprašymai, nurodant projekto veikloms įgyvendinti reikalingas kompetencijas ir patirtį;
 7. Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita arba finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija, laidavimo raštas;
 8. Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti);
 9. Komerciniai pasiūlymai (kiekvienai projekto sąmatos veiklai);
 10. Projekto vykdytojo, kuris yra PVM mokėtojas, aiškinamasis raštas dėl PVM (ne) susigrąžinimo (jei taikoma);
 11. Planuojamas ŠESD sumažinimas, įgyvendinus projektą (Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priede pateiktą išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. Kartu su skaičiavimais turi būti pateikti kuro sąnaudų ir elektros suvartojimo per praeitus metus pagrindžiantys dokumentai patvirtinti projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse));
 12. Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo valstybėje partnerėje panašių įgyvendintų projektų sąrašas ir kompetenciją vykdyti teikiamą projektą ir įrodantys dokumentai.

Projekto paraiškos pateikimas
Užpildytos ir pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu Paraiškos bus priimamos nuo 2021 m. gegužės 10 d. 8.00 val. iki 2021 m. liepos 30 d. 12.00 val. elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt arba naudojantis e-pristatymu.
Projekto paraiškos vertinimas
Projektų paraiškų administracinis vertinimas bus atliekamas pagal Aprašo priedo Nr. 4 kriterijus bei Esminių ir neesminių projekto paraiškos trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašą, o paraiškos turinio vertinimas – pagal  Aprašo priedo Nr. 6 kriterijus, skiriant tokius balus:

 • 18 balų – jei veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos kainų;
 • 20 balų – nuosavas indėlis;
 • 40 balų – CO2 sumažinimas;
 • 7 balai – projekto vykdytojų patirtis;
 • 4 balai – viešinimas;
 • 11 balų – AM VB Komisijos balai

Projekto paraiška vertinimo metu gali surinkti 100 vertinimo balų.
 
Kontaktai:
Kristina Kluonienė
kristina.kluoniene@skelbimai.apva.lt
Tel Nr. +370 602 87 074
 
Informacija teikiama:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
 
 
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose