Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. juridiniai asmenys bus kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.9. punktas) „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai/paramos gavėjai
Miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.
Pareiškėjai gali teikti paraiškas projektams, kuriuos įgyvendinus įsigyjamos transporto priemonės keleiviams vežti, naudojančios elektrą, biodujas, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, vandenilį, naudojančios bet kokią minėtų energijos (kuro rūšių) tipų kombinaciją.
Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 20 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

 1. naujų neeksploatuotų transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatos, įsigijimui:

1.1. elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 1.1.2–1.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;
1.2. naudojančių biodujas;
1.3. naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
1.4. naudojančių vandenilį;
1.5. naudojančių bet kokią 1.1.–1.4. papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.
Netinkamos investicijos
Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.
Finansavimo dydis vienam pareiškėjui
55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. Eur.
Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO VERTINIMO METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA. 
CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.
Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.
Paraiškų atrankos būdas – konkursinis.
Projekto naudingumo kriterijai

 1. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Pirmenybė bus teikiama didžiausią aplinkosauginį efektyvumą vienam išleistam paramos eurui pasiekusiam pareiškėjų projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

E=(Ei / Emax)×50.
Kur:
Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur;
Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur.

 1. Projektai, kuriuose pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydis kuo didesnis. Pirmenybė bus teikiama didžiausiam pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydžiui. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

P= (Pi / Pmax)×40
Kur:
Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais;
Pmax – visuose projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė.

 1. Papildomai 10 balų skiriama, jei pareiškėjas ketina įsigyti tik elektra varomas transporto priemones.

Maksimalus galimas balų skaičius – 100.
Papildomi reikalavimai subsidijos lėšomis įsigyjamoms transporto priemonėms
Transporto priemonės privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

 1. kelių transporto priemonė turi atitikti I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių taisyklėje Nr. 107, kuri skelbiama https://eur-lex.europa.eu/legal content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (negalima įsigyti III ir B klasės transporto priemonių);
 2. įrengta bent 1 vieta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga);
 3. aprūpinta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytais vairuotojo informavimo mygtukais apie išlipimą ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);
 4. įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu
  Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. neįgaliųjų su vežimėliais ir (ar) specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas ir (ar) įvažiavimas, išlaipinimas ir (ar) išvažiavimas numatytas per šonines duris;
 6. keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;
 7. įrengta vaizdo stebėjimo sistema keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną;
 8. transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji ir (ar) specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami ir (ar) išlaipinami, turi būti žemagrindė;
 9. įdiegtas išorinis keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo durų apšvietimas, veikiantis transporto priemonei sustojus ir atidarius duris;
 10. įdiegta antialkoholiniu variklio užraktu (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu).

Kiti reikalavimai pareiškėjams

 1. pareiškėjai, už subsidijų lėšas įsigiję naujas transporto priemones, naudojamas transporto priemones turės pakeisti įsigytomis senas nurašydami ir sunaikindami (kiek vnt. perka, tiek sunaikina). Naujai įsigyjamų autobusų skaičius turi būti atitikti atiduodamų sunaikinti transporto priemonių ir, pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gavęs eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP), šią transporto priemonę išregistravęs iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro;
 2. pareiškėjas privalo naudoti transporto priemones nors 5 m., per kuriuos negali jų perleisti, perduoti, parduoti, išnuomoti, įkeisti;
 3. projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui;
 4. projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą 5 metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus;
 5. pareiškėjo įsigytų ir Lietuvos teritorijoje naudojamų transporto priemonių suvartojamų degalų ir (ar) energijos balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis kiekvienais metais, 5-ių metų laikotarpiu, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.

5.1. degalų balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis gali būti papildyta fiziniais degalų įmaišymais ir (ar) tiesioginiu elektros energijos naudojimu arba panaudojant AEI kilmės garantijas, kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 28 ir 29 straipsniuose.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. 17.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pateikimas paraiškų priėmimo laikotarpiu vertinimui įtakos neturės.
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/  
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į APVA dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Paraiškos FORMA.
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

 1. Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija, jeigu ši informacija neprieinama viešai ar nepaskelbta registruose;
 2. Įmonės statusą pagrindžiantys dokumentai (pažyma ar kt.);
 3. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą);
 4. Finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus (banko ar kitos kredito įstaigos paskola, lizingas, pareiškėjo nuosavos lėšos arba deklaracija, kokie finansavimo šaltiniai ir kokiu būdu bus gaunami). Jeigu pateikiamas preliminarus banko sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties pasirašymo turi būti pasirašyta sutartis paskolai gauti);
 5. Įsigyjant keleiviams vežti skirtas transporto priemones – kopiją licencijos, kuria suteikiama teisė verstis keleivių vežimo veikla;
 6. Projekto metu planuojamų įsigyti transporto priemonių įgyvendinimo galimybių studija, kuri apima projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamų transporto priemonių aprašymą, suvartojamą energijos (kuro) kiekį, pareiškėjo energijos poreikių analizę, detalią numatomos pirkti įrangos techninę specifikaciją (planuojamų įsigyti transporto priemonių aprašymą; technines charakteristikas; transporto priemonių skaičių, preliminarias kainas ir pan.);
 7. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytos pirkimo sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kainininkus ar kt.);
 8. 8. Pareiškėjo (Juridinio asmens) paskutinių dvejų metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės ir ataskaitinio laikotarpio dokumentų kopijos, vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2008, Nr. 79-3098). Jeigu šie dokumentai paskelbti Juridinių asmenų registre, reikalavimas netaikomas.

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-302 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo” >>>.
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje,
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
 
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
☎️ Kontaktiniai asmenys:
Algimantas Budreika, el. paštas: algimantas.budreika@skelbimai.apva.lt, tel. 8 646 98 607.

Dalintis socialiniuose tinkluose