Paskelbtas kvietimas vandenų ir oro apsaugos projektams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2019 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansavimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama bendra lėšų suma – 4.906.594 EUR

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos, finansavimo kryptys

  • Vandenų apsauga (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 2.695.747 EUR:

– projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo nuotekų išvado, esančio viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje;

  • Aplinkos oro apsauga(pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 2.210.847 EUR:

– projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu;

– prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas – konkursinis. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelėmis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu kartu su finansavimo kryptimis.

Atlikus naudos ir kokybės vertinimą paraiškos toliau nevertinamos , jeigu:

  • Vandenų apsaugos krypties: vieno būsto vidutinė pajungimo kaina didesnė nei 3000 EUR.

 Jeigu įvertinus pagal naudos ir kokybės vertinimo lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių, reitingavimas vykdomas pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui

  • Aplinkos oro apsaugos krypties: suteikiama mažiau kaip 30 balų.

Jeigu įvertinus pagal naudos ir kokybės vertinimo lentelę projektai surenka vienodą balų skaičių (ne mažesnį negu 30 balų), reitingavimas vykdomas pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 1 d. 8:00 val. iki 2019 m. lapkričio 15 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta adresu Labdarių g. 3 (II aukštas), LT-01120, Vilnius. Tiesiogiai paraiškos priimamos pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka – 12.15-13.00 val.

Paraiškos tiesiogiai turi būti pristatytos APVA iki 2019 m. lapkričio 15 d. 16:00 val.

Registruotu paštu paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui arba išsiųstos elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 d. 24:00 val.

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

  1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo bendrai finansuojamų projektų paraiškos formą rasite ➡️ čia
  2. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite ➡️ čia
  3. Kitus reikalingus dokumentus rasite ➡️ čia

Trumpas pristatymas LAAIF pareiškėjams ➡️ >>> 

📞 Kontaktiniai asmenys

Aplinkos oro apsaugos kryptis:

Egidijus Petraitis – tel. 8 (5) 205 3101,  egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt ;

Antonas Misevičius – tel. 8 (5) 216 9520, antonas.misevicius@skelbimai.apva.lt;

Vandenų apsaugos kryptis:

Akvilė Naikutė – tel. (8 5) 200 08 56, akvile.naikute@skelbimai.apva.lt;

Dalintis socialiniuose tinkluose