Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8.00 val. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.5. punktas) „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas (toliau – Priemonė)“.
 Pareiškėjai/paramos gavėjai
Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui).
Pareiškėjas pagal šią Priemonę kompensacinę išmoką gali gauti tik vieną kartą Priemonės gyvavimo laikotarpiu.
Kvietimo suma
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 13 mln. Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

 1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
 2. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu);
 3. Per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Nurodytos Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 66 punkte;
 2. Įsigyta ir įdiegta įranga, nesusijusi su energijai imlios įrangos ar įrenginių modernizavimu ar keitimu (pvz., kontrolinių energijos apskaitos prietaisų diegimas, įmonės technologinių įrenginių plėtra), taip pat įranga, kai pareiškėjo vartojamas galutinės energijos kiekis, gaunamas tiesiogiai iš skirstymo ir (ar) perdavimo tinklų keičiama vietiniais energijos gamybos įrenginiais (pvz., saulės elektrinė, kogeneracinė elektrinė, šilumos gamybos įrenginys).

Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

 1. Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;
 2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Kompensacinės išmokos dydis
Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 Eur.
Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus.
Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal šią formulę, kurioje:
metinis sutaupytos energijos kiekis (MWh) x įkainis (Eur/MWh) x priemonės gyvavimo trukmė (metais) x koeficientas;

 1. metinis sutaupytos energijos kiekis (MWh) – auditoriaus energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas sutaupytos energijos kiekis per metus, įdiegus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę;
 2. 2. priemonės gyvavimo trukmė (metais) – gyvavimo trukmė reglamentuota 2019 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisijos rekomendacijų VIII priede „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyva nustatytos pareigos taupyti energiją perkėlimo į nacionalinę teisę”;
 3. koeficientas – dydis, priklausantis nuo įdiegtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių atsipirkimo trukmės, kurią auditorius nurodo energijos vartojimo audito ataskaitoje:

3.1. priemonių grupė 1. Priemonės, kurių atsiperkamumas iki 3 m. – parama Programos lėšomis neteikiama;
3.2. priemonių grupė 2. Priemonės, kurios atsiperka per  3 – 5 m., – 30 %;
3.3. priemonių grupė 3. Priemonės, kurių atsiperkamumas 5 – 10 m., – 50 %
3.4. priemonių grupė 4. Priemonės, kurių atsiperkamumas  virš 10 m., – 70 %.
Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį pareiškėjui, nustatyti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 m. studijoje „Sutaupytos energijos kainos rodiklis pradinės baltųjų sertifikatų kainos nustatymui“ yra šie:

 1. už sutaupytą elektros energiją – 9,7 Eur/MWh;
 2. už sutaupytą šiluminę energiją – 5,56 Eur/MWh;
 3. už sutaupytas gamtines dujas – 4,49 Eur/MWh.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos kompensacinės išmokos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD GALIOJA NAUJA IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO VERTINIMO METODIKOS REDAKCIJA
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, rasite ČIA.
Paraiškų vertinimo tvarka
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo Priemonei, ne trumpiau kaip 3 darbo dienas, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. iki 16 val. 
Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.
Pasibaigus šiai Priemonei numatytoms lėšoms, Paraiškų priėmimas bus stabdomas. Iš jų sudaromas pagrindinis sąrašas. Paraiškos, gautos pasibaigus pagrindinio sąrašo sudarymo terminui, nevertinamos. Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 kalendorinių dienų trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.
Paraiškas kompensacinei išmokai  gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/  
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, jei Pareiškėjas yra gavęs arba jam rezervuota parama pagal Klimato kaitos programos priemones arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimui:

 1. Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo;
 2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą;
 3. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse;
 4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“;
 5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“;
 6.  Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje (toliau – VIAP lengvata), numatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 741 straipsnyje;
 7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (ankstesnis pavadinimas „RES pramonei LT+“)“.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pateikta mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

 1. Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija, jeigu ši informacija neprieinama viešai ar nepaskelbta registruose;
 2. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti Pareiškėją, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti išlaidų kompensavimo prašymą apmokėti išlaidas ir pan.);
 3. Energijos vartojimo audito ataskaitos kopija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką ir pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtintą Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodiką. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;
 4. Įmonės vadovo pasirašyta laisvos formos „Vartotojo patvirtinimai ir garantijos“ deklaracija dėl įsigytos įrangos ir įdiegtų energijos efektyvumo didinimo priemonių, nurodytų energijos vartojimo audito ataskaitoje (priemonės pavadinimas ir detalus aprašymas, priemonės energijos sutaupymai per metus, atliktų konkrečių investicijų į technologinę įrangą dokumentai, įrangos galia, PVM sąskaitos- faktūros, nuotraukos prieš priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinus priemones);
 5. Dokumentai, įrodantys, kad projekto įrangos, paslaugų teikėjai ar darbų vykdytojai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba  LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 110-5648) (pirkimų skelbimas, paraiška pirkimui, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pirkėjų apklausos dokumentai, rangovų ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai) kopijos arba jeigu pirkimas buvo atliekmas per CVP IS – pageidautinas pasijungimas prie pirkimo);
 6. Technologinės įrangos įsigijimo ir (ar) modernizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, kurie turi būti išrašyti paraiškoje nurodytam privačiam juridiniam asmeniui;
 7. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas techninis projektas ir/arba tiekiamos įrangos techninė dokumentacija, technologinė schema ir kt. Jeigu techninio projekto rengti buvo neprivaloma, turi būti pateiktas tai pagrindžiantis (nurodant teisės aktus) pareiškėjo raštas;
 8. Reikalingų statybą leidžiančių dokumentų (jei jie gauti) kopijos arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad tokie dokumentai neprivalomi;
 9. Pareiškėjo (Juridinio asmens) paskutinių dvejų metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės ir ataskaitinio laikotarpio dokumentų kopijos, vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2008, Nr. 79-3098). Jeigu šie dokumentai paskelbti Juridinių asmenų registre, reikalavimas netaikomas.

Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
Informacija teikiama:
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje,
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
 
☎️ Kontaktiniai asmenys:
Kotryna Markevičiūtė, el. paštas kotryna.markeviciute@skelbimai.apva.lt, tel. 8 667 62188.

Dalintis socialiniuose tinkluose