Papildomo finansavimo skyrimas

Projekto vykdytojas, norėdamas gauti papildomą finansavimą, turi raštu kreiptis į ministeriją arba savivaldybės vykdomąją instituciją, kuri raštu kreipiasi į Regiono plėtros taryba (RPT), (kai įgyvendinamas regiono projektas) dėl galimybių skirti papildomą finansavimą.

Ministerija arba savivaldybės vykdomoji institucija/ Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (RPD) įvertina galimybes skirti papildomą finansavimą.

Jei galimybės skirti papildomą finansavimą nėra, ministerija arba RPD apie tai informuoja projekto vykdytoją, savivaldybės vykdomąją instituciją (kai vykdomas regiono projektas) ir Įgyvendinančiąją instituciją.

Jei galimybė skirti papildomą finansavimą yra ir projekto vykdytojas pagrindžia papildomu finansavimu sukuriamą didesnę socialinę ir (ar) ekonominę naudą (jei yra taikomi Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 671 ir 196.1 ar 196.5 papunkčiai), ministerija arba RPD paprašys projekto vykdytojo parengti/atnaujinti investicijų projektą.

  1. jei investicijų projektas yra parengtas:

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti naujiems investavimo objektams, kurių alternatyvos nebuvo vertintos, ir investicijų dydis į naują investavimo objektą yra didesnis nei 300 tūkst. eurų, turi būti patikslintas investicijų projektas, jame atskirai išnagrinėjant naujo investavimo objekto alternatyvas.

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti naujiems investavimo objektams, kurių alternatyvos nebuvo vertintos, bet investicijų dydis į naują investavimo objektą yra mažesnis nei 300 tūkst. eurų, turi būti patikslintas investicijų projektas ir šiuo metu įgyvendinamos (optimalios) alternatyvos finansiniai ir ekonominiai srautai (papildant naujų veiklų investicijomis, su jomis susijusiomis reinvesticijomis bei veiklos išlaidomis, taip pat papildoma socialine–ekonomine nauda).

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti investavimo objektams, kurių alternatyvos jau buvo išnagrinėtos investicijų projekte, nepriklausomai nuo investicijų dydžio, turi būti patikslinti šiuo metu įgyvendinamos (optimalios) alternatyvos finansiniai ir ekonominiai srautai.

  1. jei investicijų projektas nebuvo rengtas, bet skyrus papildomą finansavimą, bendra investicijų suma viršytų 300 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad palyginti projekto socialinės–ekonominės naudos prieš ir po papildomo finansavimo galimybės nėra, užtenka įrodyti, kad projektas (optimali alternatyva) su papildomu finansavimu generuoja socialinę–ekonominę naudą:

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti naujiems investavimo objektams, ir investicijų dydis į naują investavimo objektą yra didesnis nei 300 tūkst. eurų, turi būti rengiamas investicijų projektas, jame nagrinėjant naujo objekto alternatyvas.

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti naujiems investavimo objektams, tačiau investicijų dydis į naują investavimo objektą sudaro mažiau nei 300 tūkst. eurų, turi būti rengiamas investicijų projektas su viena (šiuo metu įgyvendinama) projekto įgyvendinimo alternatyva.

– kai papildomą finansavimą planuojama skirti tam pačiam investavimo objektui, nepriklausomai nuo investicijų dydžio, rengiamas investicijų projektas su viena (šiuo metu įgyvendinama) projekto įgyvendinimo alternatyva.

Apie galimybę skirti papildomą finansavimą ministerija arba RPD informuos projekto vykdytoją, savivaldybės vykdomąją instituciją (jei taikoma) ir Įgyvendinančiąją instituciją.

Tik gavęs ministerijos ar RPD suderinimą, Projekto vykdytojas pateikia Įgyvendinančiajai institucijai prašymą skirti papildomą finansavimą. Prašymo skirti papildomą finansavimą forma skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei DMS funkcinės galimybės nėra realizuotos, projekto vykdytojas prašymą teikia naudodamasis DMS komunikavimo funkcionalumu.

Įgyvendinančioji institucija atlieka tinkamumo finansuoti vertinimą (analogiškai paraiškų vertinimo procesui) ir teikia vertinimo išvadą ministerijai.

Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad negalima skirti finansavimo, Įgyvendinančioji institucija informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją arba savivaldybės vykdomąją instituciją/ RPD, kad finansavimas neskiriamas. Jei vertinimo išvada teigiama ministerija priima sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Prašymas skirti papildomą finansavimą

Aplinkos projektų valdymo agentūra paruošė projektų vykdytojams atmintines apie vandentvarkos projektų (priemonėms Nr. 05.3.2-APVA-R-014 bei Nr. 05.3.2-APVA-R-007) lėšų perskirstymą bei sutaupytų lėšų panaudojimą naujai veiklai.

Atmintinėse rasite informaciją apie ką daryti, kai įvykdžius visus ar pagrindinius projekto apimtyje numatytus pirkimus vienose projekto biudžeto eilutėse liko lėšų, o kitose fiksuojamas jų trūkumas. Taip pat paaiškinimus kaip į projekto apimtį įtraukti naują veiklą ir projekto apimtyje yra sutaupytų lėšų.

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.