Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui

Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 31 d. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus papildomai kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).
Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/.
Projektams finansuoti skirta 1 mln. eurų, o maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – 14 500 eurų.
Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).
Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).
Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalės pateikti:

  1. Informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Jeigu namui nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas), prieš pateikiant Projekto registracijos formą reikia atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą;
  2. Gyvenamojo namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;
  3. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir Projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių (iki modernizavimo) fotonuotraukas;
  4. Projekto registracijos formoje nurodytų planuojamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių plotų skaičiavimų pagrindimą.
  5. Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą;
  6. Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.
Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:

  1. Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y., jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

C klasės – 2 balai;
D klasės – 4 balai;
E klasės – 6 balai;
F klasės – 8 balai;
G klasės – 10 balų.

  1. Kompensacijos dydį pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Aukštesnis balas bus skiriamas Projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis:
kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5 000 Eur – 5 balai;
kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5 001 Eur iki 7 500 Eur imtinai – 4 balai;
kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7 501 Eur iki 9 500 Eur imtinai – 3 balai;
kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9 501 Eur iki 11 500 Eur imtinai – 2 balai;
kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11 501 Eur iki 14 500 Eur imtinai – 1 balas.
Projekto lėšomis galės būti finansuojamas stogo šiltinimas (su ar be stogo dangos keitimo), grindų šiltinimas, sienų ir cokolių šiltinimas, esamų langų bei durų keitimas, grindinio šildymo sistemos ar radiatorių įrengimas, centrinės rekuperacinės sistemos įrengimas.
Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.
Svarbiausią informaciją apie paramą gyvenamųjų namų modernizavimui rasite ČIA.
Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed

Dalintis socialiniuose tinkluose