Sąskaitų atstovai ir jų skyrimas

Įgaliotasis asmuo – tai sąskaitos turėtojo (juridinio asmens) arba tikrintojo paskiriamas atstovas (fizinis asmuo), kuriam yra suteikiama teisė veikti sąskaitos turėtojo vardu ir prieiga prie konkrečios/-ių sąskaitos/-ų Sąjungos registre.

📌 Sąskaitos turėtojas, norėdamas atidaryti naują sąskaitą, turi paskirti mažiausiai 2 įgaliotuosius atstovus.

Taip pat užtikrinti, kad bent vienas iš įgaliotųjų atstovų turėtų teisę inicijuoti veiksmus („iniciatorius“ arba „iniciatorius/ tvirtintojas“) ir bent vienas – teisę tvirtinti („tvirtintojas“ arba „iniciatorius/ tvirtintojas“) kito įgaliotojo atstovo veiksmus. Maksimalus galimų paskirti įgaliotųjų atstovų skaičius 20.

📌 Tikrintojas turi paskirti bent vieną įgaliotąjį atstovą su jam suteikiama teise inicijuoti veiksmus.

 

Įgaliotajam atstovui taikomi reikalavimai:

  • įgaliotaisiais atstovais turėtų būti vyresni kaip 18 metų fiziniai asmenys;
  • bent vieno iš įgaliotųjų atstovų, išskyrus tikrintojus, nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvos Respublikoje.

 

ĮGALIOTOJO ATSTOVO TEISĖS

 

Paskiriant naujai įgaliotąjį atstovą, sąskaitos turėtojas jam gali deleguoti vieną iš žemiau išvardintų teisių:

a) „iniciatorius“

–  inicijuoti sandorius ir kitus veiksmus Sąjungos registre sąskaitos turėtojo vardu. Pagal numatytuosius nustatymus, inicijuotam veiksmui užbaigti būtinas atstovas, turintis teises „tvirtintojas“ arba „iniciatorius/ tvirtintojas“.

b) „tvirtintojas“

–  tvirtinti sandorius ir kitus veiksmus Sąjungos registre sąskaitos turėtojo vardu, inicijuotus įgaliotojo atstovo, turinčio teises „iniciatorius“ arba „iniciatorius/ tvirtintojas“;

c) „iniciatorius/ tvirtintojas“

–  inicijuoti ir tvirtinti kito įgaliotojo atstovo inicijuotus sandorius ir veiksmus Sąjungos registre. Pagal numatytuosius nustatymus, inicijuotam sandoriui užbaigti būtinas atstovo, turinčio teises „tvirtintojas“ arba „iniciatorius/ tvirtintojas“, patvirtinimas.

d) tik informacijos peržiūros teisė

– toks asmuo negali inicijuoti sandorių ar kitų su sąskaitos duomenų atnaujinimu susijusių veiksmų, tačiau gali matyti sąskaitoje turimų taršos vienetų kiekį, atliktus sandorius ir kitą sąskaitoje užregistruotą informaciją.

 

ĮGALIOTOJO ATSTOVO SKYRIMAS

 

Sąskaitos turėtojui arba tikrintojui siekiant paskirti įgaliotąjį atstovą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikiami šie dokumentai:

Aplinkos projektų valdymo agentūra, gavusi sąskaitos turėtojo / tikrintojo prašymą ir visą Taisyklių 32 punkte nurodytą informaciją, per 20 d. d. patvirtina įgaliotąjį atstovą arba informuoja sąskaitos turėtoją / tikrintoją apie atsisakymą patvirtinti.

Įgaliotajam atstovui atlikus užsiregistravimo procedūras, suteikiamas vienkartinis URID kodas, kurį suvedęs asmuo įgauna teisę matyti sąskaitas, kurių įgaliotuoju atstovu jis paskirtas.

URID kodas įgaliotajam atstovui išsiunčiamas prašyme nurodytu el. paštu koduotame dokumente arba, identifikavus fizinį asmenį, pasakomas telefonu.

 

Įgaliotajam atstovui taikoma atsakomybė:

  • neturi teisės atskleisti sąskaitos turėtojo konfidencialios informacijos, išskyrus informaciją, kuri yra ir (ar) pateikta viešai. Konfidencialia informacija laikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/1122 80 straipsnyje nurodyta informacija;
  • neturi teisės perleisti kitam asmeniui savo statuso.

 

KIOTO PROTOKOLO REGISTRAS: sąskaitų turėtojams taikomos taisyklės

 

Sąskaitų turėtojams (juridiniams asmenims), turintiems Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje KP registro dalyje veikiančias sąskaitas, t. y. ankstesnes veiklos vykdytojo sąskaitas ir/ arba asmens sąskaitas, ir toliau taikoma anksčiau galiojusi sąskaitų įgaliotųjų atstovų teisių nustatymo tvarka.

Tai reiškia, jog:

  • sąskaitų turėtojas, norėdamas paskirti naują atstovą, turės nurodyti, kokios teisės – įgaliotojo atstovo ar papildomo įgaliotojo atstovo – šiam asmeniui turės būti suteiktos;
  • išlieka pareiga turėti ne mažiau 2 įgaliotųjų atstovų sąskaitoje. Maksimalus galimų paskirti įgaliotųjų atstovų skaičius 4;
  • išlieka galimybė paskirti iki 3 papildomų įgaliotųjų atstovų sąskaitoje. Esant bent vienam papildomam įgaliotajam atstovui, jam ir toliau taikoma pareiga tvirtinti įgaliotojo atstovo inicijuotus sandorius;
  • paliekama galimybė paskirti atstovą su jam deleguojamomis tik informacijos peržiūrai skirtomis teises.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 

📌 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentus šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.