Kvietimas daugiabučių namų atstovams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais

Nuo 2021 m. vasario 26 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai
Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.
Valstybės paramos suma
2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir Priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10.000.000,00 Eur valstybės paramos.
Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

 1. daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
 2. butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
 3. įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.
 4. daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai
Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškas galima teikti tik daugiabučiams, kurie yra įtraukti į VERT daugiabučių namų sąrašą: https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/SND-balionu-salinimo-planas.aspx
Rezervinės paraiškos
Pirmenybė suteikiama 2020 metais pateiktoms, teigiamai įvertintoms, bet nefinansuotoms registracijos formoms (paraiškoms). Šiuo atveju:

 • daugiabučio namo atstovas turi iš naujo pateikti paraišką Agentūrai per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) ir pridėti su ankstesne paraiška teiktus dokumentus.
 • daugiabučių namų atstovų pakartotinai teikiamose paraiškose gali būti patikslinami įkainiai pagal pakartotinės paraiškos teikimo metu galiojančios aktualios redakcijos Aprašo 33.5 ir 35 punktuose nurodytus fiksuotus įkainius ir (ar) išlaidų dydžius. Jeigu pakartotinai teikiamoje paraiškoje yra kitų pasikeitimų, lyginant su 2020 metais teikta ir vertinta informacija, paraiškos tinkamumas finansuoti bus vertinamas iš naujo. Taip pat jeigu pakartotinai teikiamos paraiškos suma yra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas iš naujo;
 • jeigu paraiškos informacija nesikeitė (išskyrus galimus pasikeitimus dėl fiksuotų įkainių ir (ar) išlaidų dydžio) ir jos suma nėra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, lieka galioti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliktas registracijos formos (paraiškos) įvertinimas.

Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 1 d. 17.00 val. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
📌
Kur teikti paraiškas? 
Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.
📌
Kaip prisijungti prie APVIS? 
Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA.
📌
Kaip užpildyti paraišką? 
Instrukciją, kaip užpildyti paraišką, rasite ČIA. 
📌
Kaip užpildyti mokėjimo prašymą? 
Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija ČIA.

Pavyzdinę deklaracijos dėl faktiškai nebenaudojamų SND balionų formą, rasite ČIA.

 
Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ rasite ČIA.
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimto sprendimo dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma, jeigu veiklų įgyvendinimui nereikalinga atlikti projektavimo ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir ar pertvarkymu);
 2. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgalioto asmens, bendrijos ar administratoriaus atstovavimą pagrindžiantys dokumentai (tuo atveju, jeigu dokumentai yra viešai prieinami, gali būti pateikiama nuoroda į viešai prieinamus dokumentus);
 3. Aprašo 3 priedas “Detalus keičiamų suskystintų naftos dujų balionų kiekis ir reikalingas elektros energijos (ar gamtinių dujų) galios poreikis“;
 4. ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta deklaracija (taikoma jei, daugiabutyje yra vykdoma ūkinė veikla);
 5. daugiabučio namo atstovo prisiimamų įsipareigojimų deklaracija;
 6. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma:  pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai; kiekvienam ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkui, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą).

Mokėjimo prašymai
Daugiabučio namo atstovas  Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d.
Pagrindiniai teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-15 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“.

 
Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
APVA kontaktai:
Konsultacijos tel. nr. 8-605-27059.
Esant klausimams, prašome kreiptis el. p. sndbalionai@skelbimai.apva.lt.
 
ESO (techniniai klausimai): 
el. p. SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96 546.
 
VERT kontaktai:
​Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.
 
LR Energetikos ministerijos kontaktai:
Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.
 
Dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/daugiabučio namo vidaus instaliacijos rangos darbų: gyventojai, privalo kreiptis į savo namo BNO valdytojus.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose