ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) reikalavimais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Kontaktiniai duomenys: tel. 8 646 02 285; el. paštas: apva@skelbimai.apva.lt; adresas: Labdarių g. 3, 01120 Vilnius, Lietuva.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Agentūroje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris skiriamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

Agentūros duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: dap@skelbimai.apva.lt

Tel. 8 602 83 577

Adresas: Labdarių g. 3, 01120 Vilnius, Lietuva